TRANSPORT ESCOLAR

Aquestes són les rutes del transport escolar entre Ulldecona i els seus barris durant el curs actual que gestiona el Consell Comarcal del Montsià.

ANADES

Les Ventalles 7.35 h
V
Pda. L’Arion 7.42 h
V
La Miliana 7.48 h
V
Els Valentins 8.00 h.
V
El Castell 8.05 h.
V
St. Joan del Pas 8.10 h.
V
Els Rajolars 8.15 h.
V
Ulldecona 8.30 h.

TORNADES

Ulldecona 15.00 h
V
Els Rajolars 15.10 h
V
St. Joan del Pas 15.15 h
V
El Castell 15.20 h.
V
Els Valentins 15.25 h
V
La Miliana 15.40 h
V
Pda. L’Arion 15.45 h
V
Les Ventalles 15.52 h

 

MESURES DE SEGURETAT DE LA COMPANYIA DE TRANSPORT HIFE – CURS 2020/21

1. La utilització de mascaretes que cobreixin tot el nas i la boca serà obligatori per tots els usuaris de 6 anys endavant. Aquesta obligació no serà exigible en els següents casos:

a) Persones que presenten algun tipus de dificultat respiratòria que pugui veure’s agreujada per l’ús de mascareta.
b) Persones en les que l’ús de mascareta resulti contraindicat por motius de salut degudament justificats, o que per la seva situació de discapacitat o dependència presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.
c) Desenvolupament d’activitats en les que, per la seva pròpia naturalesa, resulti incompatible l’ús de la mascareta.
d) Causa de força major o situació de necessitat.

2. Els treballadors del servei que tinguin contacte directe amb els usuaris hauran d’anar proveïts de mascaretes i tenir accés a solucions hidroalcohòliques per practicar una higiene de mans freqüent.

3. Es podran utilitzar la totalitat de places disponibles si be, quan el nivell d’ocupació ho permeti, es procurarà la màxima separació entre els usuaris.

4. En la distribució de l’ocupació, es prestarà especial atenció a l’habilitació d’espais per persones amb discapacitat.

5. Els usuaris hauran d’accedir al vehicle per la porta del darrera.

6. Les portes seran activades pel conductor, evitant tinguin que ser accionades per l’usuari.

 

També us informem de les rutes de transport entre Alcanar-Ulldecona-La Sénia per als alumnes que estiguin interessats en el Cicle Formatiu d’Informàtica o Batxillerat.

Horaris Bus Alcanar-Ulldecona-La Sénia