GEP – GENERACIÓ PLURILINGÜE

PROGRAMA GEP 2018-2021

Els objectius generals del programa són promoure l’aplicació a l’aula de metodologies per a l’aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera (AICLE); fomentar el desenvolupament de projectes interdisciplinars en llengua estrangera, i oferir pautes per a l’organització educativa i el disseny curricular. A través del GEP també es vol reforçar el treball cooperatiu entre el professorat, fomentar la innovació educativa i promoure l’intercanvi de bones pràctiques entre els centres educatius participants.

Els objectius específics del GEP per a aquest període són els següents:

  • Millorar la competència comunicativa en llengua estrangera
  • Desenvolupar competències clau per al s. XXI (bàsiques, del pensament i actitudinals o personals)
  • Fomentar el treball cooperatiu i per projectes
  • Adquirir estratègies per a l’aprenentatge autònom (aprendre a aprendre)
Generació Plurilingüe

EQUIP IMPULSOR

  • Ricard Reverter Forcadell, director
  • Anna Forcadell Geira, coordinadora pedagògica
  • Natàlia Gras Subirats, cap de departament de llengües estrangeres
  • Rosa Bort Bordenave
  • Mireia Bel Garrit
  • Lluc Ulldemolins Nolla
  • Albert Roca Gas
GEP Equip Impulsor

ACTIVITATS

  • Docència en anglès a les matèries de Matemàtiques de 2n i 3r d’ESO, i Física i Química de 3r d’ESO.
  • Suport docent de les professores especialistes d’anglès durant 6 hores setmanals a les matèries no lingüístiques.
  • Formació GEP del professorat de l’equip impulsor.
  • Projecte d’intercanvi eTwinning amb escoles europees en llengua francesa.
  • Implantació de matèries optatives en anglès com a preparació de l’alumnat per a les proves de nivell externes.
  • Preparació d’alumnes per a les proves DELF de llengua francesa.
Activitats GEP

ENLLAÇOS D’INTERÈS