GEP – GENERACIÓ PLURILINGÜE

PROGRAMA GEP 2018-2021

Els objectius generals del programa són promoure l’aplicació a l’aula de metodologies per a l’aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera (AICLE); fomentar el desenvolupament de projectes interdisciplinars en llengua estrangera, i oferir pautes per a l’organització educativa i el disseny curricular. A través del GEP també es vol reforçar el treball cooperatiu entre el professorat, fomentar la innovació educativa i promoure l’intercanvi de bones pràctiques entre els centres educatius participants.

Els objectius específics del GEP per a aquest període són els següents:

 • Millorar la competència comunicativa en llengua estrangera
 • Desenvolupar competències clau per al s. XXI (bàsiques, del pensament i actitudinals o personals)
 • Fomentar el treball cooperatiu i per projectes
 • Adquirir estratègies per a l’aprenentatge autònom (aprendre a aprendre)
Generació Plurilingüe

EQUIP IMPULSOR

 • Ricard Reverter Forcadell, director
 • Anna Forcadell Geira, coordinadora pedagògica
 • Natàlia Gras Subirats, cap de departament de llengües estrangeres
 • Rosa Bort Bordenave
 • Mireia Bel Garrit
 • Lluc Ulldemolins Nolla
 • Albert Roca Gas
GEP Equip Impulsor

ACTIVITATS REALITZADES

(en preparació)

Activitats GEP