TÍTOLS ACADÈMICS

Els alumnes que completen els estudis corresponents d’ESO, Batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Mitjà obtenen el títol acadèmic que acredita oficialment els seus estudis.

El títol d’ESO s’obté automàticament i de forma gratuïta un cop superat l’últim curs amb èxit i es pot recollir, passat un període d’expedició, a la Secretaria del centre.

El títol de Batxillerat o de Tècnic del Cicle Formatiu s’ha de sol·licitar previ pagament de les taxes oficials (mireu la taula) i, passat el període d’expedició, es pot recollir a la Secretaria del centre.

diploma
COM RECOLLIR ELS TÍTOLS

Per a poder recollir el títol, tant d’ESO com de Batxillerat o de Tècnic del CFGM, la persona interessada ha de presentar el resguard de sol·licitud. Pot recollir-lo un familiar de l’interessat amb l’autorització degudament signada.

TAXES
Id Concepte Import
1 Títol de Batxillerat 66,90 €
2 Títol de Tècnic/a (CFGM) 66,90 €
3 Expedició de duplicats 16,55 €
ORDRE EDU/80/2020, d’11 de juny, per la qual es dóna publicitat de les taxes vigents que gestiona el Departament d’Educació.

Les bonificacions i exempcions de caràcter general que s’apliquen a les taxes i preus públics són les següents:

  • Els membres de família nombrosa de categoria general: 50%
  • Els membres de famílies monoparentals: 50%
  • Els membres de família nombrosa de categoria especial: 100%
  • Les víctimes del terrorisme, així com els seus cònjuges i els seus fills: 100%
  • Les persones amb discapacitat igual o superior al 33%: 100%

Si voleu fer una consulta sobre l’estat d’expedició del vostre títol podeu enviar-nos un correu electrònic al següent enllaç i, després de comprovar-ho a la nostra base de dades, us donarem una resposta. Enviar un missatge >>