PLA EDUCATIU D’ENTORN

Els Plans educatius d’entorn són una proposta educativa que vol donar resposta a les múltiples necessitats de la nostra societat. Són instruments per donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives, coordinant i dinamitzant l’acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants i joves.

ACTIVITATS DEL CURS 2019/20

 

A) TALLERS DE SUPORT I REFORÇ EDUCATIU (ESTUDI ASSISTIT)

Els tallers de suport i reforç educatiu són una acció educativa, realitzada en horari extraescolar, per ajudar l’alumnat més vulnerable a adquirir hàbits i tècniques d’organització i d’estudi, afavorint una actitud positiva cap a l’aprenentatge i col·laborar en l’adquisició de les competències bàsiques en finalitzar l’etapa educativa. Entre aquestes competències es treballaran, preferentment, les vinculades en aprendre a aprendre, a l’autonomia personal i la competència comunicativa (recerca d’informació, interpretació, responsabilitat, expressió oral i escrita)

 • Objectius específics:

· Augmentar les expectatives de l’alumnat en els estudis.
· Acompanyar l’alumnat en la realització de les tasques escolars i l’adquisició de les competències bàsiques.
· Promoure tècniques d’estudi i adquirir autonomia personal.
· Acompanyar l’alumnat als espais del territori considerats com a recursos d’aprenentatge per incentivar el seu ús: biblioteques, ludoteques, espais culturals, espais esportius …

Coordinació: Anna Forcadell.

HORARIS:

TALLER 1

  • Dilluns, de 16.30 a 17.30 h
  • Dimecres, de 16.30 a 17.30 h

TALLER 2

  • Dilluns, de 17.30 a 18.30 h
  • Dimecres, de 17.30 a 18.30 h

Empresa de serveis: Fundació Ulldecona
Monitora: Núria Simó.

Aquesta actuació forma part del “PROGRAMA DE ORIENTACIÓN Y REFUERZO PARA EL AVANCE Y APOYO EN EDUCACIÓN “ del Ministeri d’Educació i Formació Professional i està cofinançat pel “PROGRAMA OPERATIU D’OCUPACIÓ, FORMACIÓ I EDUCACIÓ DEL FONS SOCIAL EUROPEU 2014-2020”

 

 

 

B) AJUTS PER A ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

El programa subvenciona una part dels imports que han d’abonar les famílies per sortides extraescolars, amb especial atenció als alumnes que presenten necessitats socioeconòmiques.

 

C) TALLER DE LLENGUA I CULTURA ÀRABS

El Programa d’Ensenyament de llengua Àrab i Cultura Marroquina (LACM) es desenvolupa pel vigent Conveni de Cooperació Cultural entre el Departament d’Ensenyament i el Govern del Reino de Marruecos que estableix les bases de l’esmentat Programa.

FINALITAT DE LES CLASSES

 • Garantir els drets plurilingües de l’alumnat amb classes de llengua àrab i cultura marroquina a tot l’alumnat del sistema educatiu català que voluntàriament ho sol·licitin.
 • Facilitar l’adquisició d’estratègies escolars per al desenvolupament del llenguatge i els hàbits bàsics d’assistència, puntualitat i sostenibilitat de l’esforç de l’aprenentatge.
 • Millorar les habilitats socials i la cohesió en la diversitat, dins el marc de l’educació intercultural, amb els principis de convivència i inclusió.

HORARIS:

Dimecres, de 16.30 a 18.00 h.

Professor: Youssef B.

 

D) PLA CATALÀ D’ESPORT A L’ESCOLA

Programa que fomenta l’esport extraescolar com a mitjà de cohesió social i d’adquisició d’hàbits saludables. Teniu més informació al següent enllaç.

 

E) VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA

Acció consistent en un treball de voluntariat per part de l’alumnat nadiu, fent parelles lingüístiques amb alumnes nouvinguts que presenten mancances per assolir els coneixements bàsics en llengua catalana i castellana. L’activitat es realitzarà durant tot el curs, en horari lectiu i no lectiu.

 

Pla Educatiu d'Entorn
ENLLAÇOS D’INTERÈS