Plantejament institucional

  • MISSIÓ

Som  una  escola  que  té  per  objectiu  el  desenvolupament  integral  dels  nostres alumnes, oferint interaccions de qualitat als nostres infants, acompanyant-los en el seu procés d’aprenentatge, provocant-los l’interès per aprendre, empoderant-los amb les eines i recursos necessaris per desenvolupar la seva autonomia, la creativitat i el pensament crític a fi que siguin ciutadans competents, responsables, compromesos i actius envers la societat.

Som un centre que impulsa l’aprenentatge competencial lingüístic de les llengües curriculars (catalana, castellana i anglesa), mitjançant el desenvolupament del Pla d’Impuls a la Lectura i el Pla “Oral English is fun!” de centre. Apliquem la metodologia AICLE per al tractament de continguts de psicomotricitat en llengua anglesa a P4 i P5, i continguts d’educació física i de visual i plàstica en llengua anglesa a educació primària.

Som un centre que potencia l’aprenentatge competencial de les matemàtiques, a través de la vivència personal i l’experimentació a través del Programa Innovamat i amb material didàctic per a l’adquisició dels continguts claus de les diverses dimensions d’aquesta disciplina.

Som un centre que aposta per l’educació per a una societat digital, afavorint el pensament computacional per adquirir les habilitats necessàries per afrontar els reptes de la transformació digital incorporant a la pràctica educativa d’aula la programació, la robòtica i l’aprenentatge mòbil.

Som un centre que utilitza la tecnologia educativa de forma transversal a tots els àmbits curriculars i, universal per estimular l’aprenentatge personalitzat dels alumnes.

Som un centre que potencia l’educació de la creativitat i artística a través del Projecte araArt, on a través de la música i del teatre, busquem despertar la curiositat, la creativitat, estimular la imaginació i el sentit estètic, incentivar el pensament divergent i, fomentar la capacitat d’iniciativa per a la resolució de reptes.

Som un centre que aposta per a un ensenyament basat en l’aprenentatge significatiu centrat en l’alumne, a través d’una metodologia activa que afavoreixi l’autonomia i el desenvolupament del raonament eficaç.

Som un centre que aplica mesures metodològiques i organitzatives com racons i tallers, per atendre la diversitat de necessitats educatives de l’alumnat per a garantir l’adquisició i la integració dels nous coneixements i competències.

  • VISIÓ

El  nostre  centre  vol  ser  una  escola  on  es  consolidi  l’objectiu  del desenvolupament  integral  dels  nostres  alumnes,  millorant  les  expectatives acadèmiques,  personals  i  socials. La nostra escola pretén educar persones en tots els seus vessants, tant en el personal, de formació de ciutadans responsables i compromesos amb la societat, com en el vessant intel•lectual.

La nostra visió és ser una escola referent en innovació pedagògica que permeti als infants descobrir el món oferint nous entorns d’aprenentatge que garanteixen l’èxit escolar i la cohesió social. Ser un centre actiu referent al barri tant en l’educació formal i no formal dels infants amb visió de futur que respecta l’entorn i el medi ambient, potenciant l’educació emocional per a una bona convivència i la cultura de l’esforç.

  • VALORS DEL CENTRE

Som  una  escola  pública  catalana i laica  que  ens  identifiquem  en  els  valors  de  respecte a les  persones,  fomentem  l’autonomia  personal  i  la  responsabilitat  dels  nostres alumnes amb la corresponsabilitat de les famílies .

L’atenció  a  la  diversitat  dels  nostres  alumnes  la  contemplem  sota  criteris  d’inclusió,  de  manera  que  el  nostre  centre  esdevingui  acollidor  i  un  marc  de convivència per a tota la comunitat educativa. Posem un especial èmfasi  en l’ús transversal de les tecnologies.

Eduquem els nostres alumnes per tal que esdevinguin subjectes participatius i crítics en el si d’una societat democràtica, equitativa i plural.