Projecte lingüístic

L’actual context social i escolar, amb una presència significativa d’alumnat procedent d’altres cultures i que desconeix la llengua del nostre sistema educatiu, ens obliga a una nova definició del Projecte Lingüístic del centre (PLC) que consideri aquesta nova realitat.

El Projecte lingüistic 2018-19 Escola Rocafonda ha de fer possible la gestió del procés de tractament del català com a llengua vehicular i d’aprenentatge, l’articulació dels aspectes referents al tractament de les llengües curriculars i alhora fer de la llengua catalana un instrument de cohesió social en el marc plurilingüe en què vivim.

A infantil, cada 21 de febrer,  celebrem el dia de les llengües maternes amb les famílies.