NOFC

Normes d’organització i funcionament del centre (NOFC 2014-15 en revisió)

Cal entendre les NOFC com una eina que ha de servir per regular la vida interna del centre, establir i concretar les relacions entre els diferents sectors que formen la nostra comunitat educativa.

Les NOFC ens han de servir per garantir la convivència, considerant els drets i deures de tots el membres integrants de la comunitat educativa i el bon funcionament del centre.

​Les NOFC estructuren normes tècniques, funcionals, pedagògiques i administratives per a portar a terme el procés educatiu i disposa de mecanismes adequats per la seva difusió, el seu coneixement, avaluació i modificació per adaptar-les a les noves necessitats del centre, i així poder millorar.