Pla de convivència

Un dels objectius del nostre Projecte educatiu es basa en la creació d’un entorn on s’afavoreixi i garanteixi el creixement de tot l’alumnat des del respecte envers un mateix i a l’altre així com la llibertat i la responsabilitat de crear una societat més acollidora i plural.

La convivència implica la participació de tota la comunitat educativa per aprendre a conviure de manera positiva, amb respecte i amb diàleg i integrant visions i sensibilitats diferents. Són base del Projecte de convivència el respecte, la llibertat, la democràcia, el diàleg, la comunicació, el treball conjunt entre família i escola, el coneixement d’un mateix i dels altres, l’expressió de forma variada, l’esforç, l’acollida, entre d’altres.

A continuació, presentem el Projecte de convivència de l’escola Rocafonda, que és el document que engloba el conjunt d’accions encaminades a la millora de la convivència i recull les intervencions que el centre desenvolupa per tal de capacitat tot l’alumnat i la resta de la comunitat educativa per a la convivència i la gestió positiva de conflictes per tal de crear una atmosfera de treball i una convivència segura i saludable. És una eina oberta que haurà de ser avaluada i enriquida segons les circumstàncies i l’efectivitat de les mesures previstes per a la seva aplicació.