Informacions del curs escolar

CALENDARI ESCOLAR CURS 20-21

El curs escolar comença el 14 de setembre i finalitza el 22 de juny.

Durant el curs escolar 2020-21 són dies festius regulats pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya:

Del  22  de desembre al 10 de gener, ambdós inclosos.

Del  27 de març al 5 d’abril,  ambdós inclosos.

L’horari lectiu per a tot el curs és el que va de 9h a 12h (infantil) i de 9h a 13h (primària) i de 15h a 17h

Hi haurà jornada intensiva (de 9h a 13h) el dia 21 de desembre i del 7 al 22 de juny de 2021.

Hi ha també dies festius de lliure disposició, triats pel Consell Escolar Municipal, que són:

  • El dia 2 de novembre de 2020.
  • El dia 7 de desembre de 2020.
  • El dia 15 de febrer de 2021.
  • El dia 21 de maig de 2021.

HORARI ESCOLAR

Al matí l’hora d’entrada és a les 9h i a la tarda a les 15h.

Els alumnes que arriben tard per alguna raó justificada, han de trucar el timbre de la porta i esperar ser atesos.

A partir de les 13h i de les 17h és responsabilitat de les famílies recollir els alumnes a l’escola. En cas de retard en la recollida dels alumnes de cicle inicial, s’avisarà telefònicament  a la família i, passat un temps prudencial, si no s’ha localitzat cap familiar s’avisarà al policia de barri.

És convenient ser puntuals tant a les hores d’entrada com a les hores de sortida. Pel que fa a les sortides, no es permet als alumnes quedar-se al pati, tret que tinguin activitats de menjador o d’extraescolars.

Quan els alumnes hagin de marxar dins l’horari lectiu, caldrà omplir a consergeria un full de responsabilitat.

ASSISTÈNCIA 

És obligatòria l’assistència dels alumnes a l’escola, tant al matí com a la tarda. En cas d’haver de faltar algun dia, cal donar avís al mestre/a de la classe i portar el justificant.

En cas d’absències continuades d’un alumne/a, sense justificació per part de la família, l’escola passarà la  comunicació al Servei d’Educació de l’Ajuntament.

La no assistència a excursions i sortides també s’ha de justificar.

EXCURSIONS I SORTIDES

Les excursions i sortides de tot tipus (espectacles, visites, colònies….) són activitats importants i bàsiques per l’aprenentatge escolar. Queda totalment prohibit portar diners. Com a beguda recomanem que l’alumne portin aigua.

Abans d’una sortida, la família rep un full d’autorització. Cal retornar-lo degudament signat i emplenat en el termini que indiqui la comunicació. Cas contrari l’alumne no podrà assistir a l’activitat.

Les sortides dins de Mataró s’autoritzen globalment a l’inici de curs.

El pagament de les sortides es fa a través del TPVescola. La informació sobre com fer el pagament us arribarà abans de la sortida.

En cas que el/la vostre/a fill/a no pugui realitzar una sortida que ja ha pagat, amb motiu justificat, es podrà retornar l’import corresponent a l’activitat, sempre que l’empresa organitzadora retorni els diners dels no assistents.

En cas que s’hagués de suspendre l’activitat el mateix dia per mal temps, les famílies han de venir a recollir els nens o nenes a les 13 h.

ROBA QUE CAL PORTAR

Els alumnes de primària només han de portar una bata amb una veta marcada per fer les activitats de plàstica, laboratori i tallers. També han de dur veta totes les altres peces de roba, jerseis, abrics, per tal de poder-les penjar còmodament. Tota aquesta roba haurà d’anar marcada amb el nom i cognoms del/de la nen/a.

Per fer les classes d’Educació Física cal portar roba adient, tovallola i una muda (samarreta i mitjons) per canviar-se en acabar la sessió.

SALUT FÍSICA I HIGIENE

Quan un alumne presenta símptomes de malaltia, tant si té febre com si no en té, cal que es quedi a casa.

És convenient que els alumnes es quedin a casa, quan presenten febre, fongs,  conjuntivitis, erupcions a la pell, etc. excepte si el metge certifica per escrit que el que té no és contagiós.

Un cop diagnosticada la malaltia, s’ha de comunicar a l’escola, per si cal prendre alguna precaució.

Si cal administrar algun medicament en horari escolar, és imprescindible comptar amb l’autorització signada per la pròpia família o el metge.

Quan un alumne pren mal a l’escola, s’avisa la família en primer lloc  i, en cas de no localitzar cap familiar, se’l porta a un centre mèdic.

MENJAR

Per a un millor rendiment escolar, aconsellem que s’esmorzi a casa, i que a mig matí es porti fruita o un entrepà petit. Eviteu embolicar els entrepans amb paper d’alumini ja que és molt contaminant. No es poden portar “pastissets”  o altre tipus de menjar envasat ni brics de sucs, així com tampoc xiclets, caramels o cap altre tipus de llaminadura.

A la reunió d’aula s’explicarà la manera com es podran celebrar els aniversaris dels alumnes.

A classe no es repartirà cap mena de llaminadura ni tampoc repartirem invitacions d’aniversari.

JOGUINES I MATERIAL

Els nens i nenes no han de dur de casa cap joguina ni tampoc no es poden dur pilotes. Tot el que necessitin se’ls donarà a l’escola.

RELACIÓ ESCOLA I FAMÍLIA

És necessari i important que els pares i mares assistiu a les reunions d’aula i a les entrevistes que us seran avisades amb antelació. Si no podeu assistir-hi cal avisar  la mestra. Els nens i nenes no han d’estar en aquestes reunions ni romandre sols al pati. Sempre que sigui possible s’oferirà servei de ludoteca.

Per concretar l’entrevista amb el mestre/a o amb el coordinador, cal consultar els horaris que estan penjats als taulells de l’entrada de l’escola i en el cas dels cicles mitjà i superior fer servir l’agenda per  comunicar-se.

Els mestres no acceptem regals, el millor regal és saber que el/la vostre/a fill/a està content/a a l’escola.

L’Associació de Famílies i Alumnes ( AFA) es reuneix mensualment. La reunió sempre està oberta a tothom que hi vulgui assistir. El calendari d’aquestes reunions està també penjat als taulells de l’entrada.

AUTORITZACIÓ DELS DRETS D’ IMATGE DELS ALUMNES

Els alumnes que s’incorporin de nou a l’escola hauran de signar l’autorització corresponent perquè la seva imatge pugui ser  utilitzada en  fotografies, filmacions, web, facebook, twitter, exposicions i revistes  de caire intern corresponents a activitats lectives, complementàries i/o extraescolars.

CONSERVACIÓ DE L’ESCOLA

Mantenir l’escola neta és feina de tots. Hem d’acostumar els nens a no llençar papers a terra, tant a casa com al carrer, tal i com ho fem a l’escola. Qualsevol desperfecte de material escolar o mobiliari que es produeixi per conducta negligent o de forma intencionada, s’ha de reparar o, si és el cas, s’haurà d’abonar el que contempla la normativa interna del centre.