Mesures excepcionals i recomanacions per garantir l’alimentació infantil en casos de vulnerabilitat social

Direcció general d’Atenció a la Família i la Comunitat Educativa del Departament d’Educació (EDU)
Direcció General de Serveis Socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (TSF)

Objectiu:
Garantir als menors beneficiaris d’ajuts de menjador en els nivells educatius de segon cicle d’educació infantil, primària i secundària obligatòria la continuïtat d’aquests ajuts durant el temps que els centres educatius romanguin tancats com a mesura per a la prevenció i el control de la infecció pel SASTS-CoV-2. El mateix objectiu en relació als infants i adolescents beneficiaris dels serveis d’àpats dels centres oberts i serveis d’intervenció socio-educativa.

Proposta de mesures:

 • S’habilitaran targetes de prepagament (o aquells mitjans que les substitueixin) per a les famílies dels menors beneficiaris de les beques menjador i per als menors usuaris dels serveis d’intervenció socioeducativa amb servei d’àpat.
  • Les targetes de prepagament (o aquells mitjans que les substitueixin) estaran carregades amb els imports següents:
    • 4€/dia/infant per als beneficiaris d’ajuts individuals de menjador, corresponents a un àpat per cada dia lectiu que romanguin tancats els centres educatius, amb una càrrega inicial de 40 euros.
    • 2€/dia /infant per a usuaris/es de Serveis d’Intervenció Socioeducativa corresponent a l’àpat d berenar. En els casos detectats per serveis socials d’infants i adolescents que també necessitessin a més, un àpat sopar es carregarà l’import de 4€/dia/infant, corresponents a un àpat per cada dia lectiu que
     romanguin tancats els centres educatius.
 • Les targetes prepagament (o aquells mitjans que les substitueixin) es lliuraran a les famílies beneficiàries a través dels ajuntaments i consells comarcals, els quals, d’acord amb l’article 8 del Reial Decret Llei 7/2020, de 12 de març, de pel qual s’adopten mesures urgents per respondre a l’impacte econòmic del COVID 19, organitzaran els sistemes de lliurament de les targetes i garantiran el registre de cada targeta lliurada.
 • També podran habilitar-se altres punts de subministrament de les targetes establerts pel Pla local d’emergència.
 • Les professionals dels EBAS i SEAIA faran el seguiments dels casos amb les famílies d’acord amb les indicacions de les ABSS, a les quals calgui donar cobertura més enllà de les beques menjador, d’acord amb les indicacions de la Coordinació de l’Àrea de Serveis Socials (ABSS) dels ens locals i conjuntament amb les direccions del centre educatiu.

Aquesta mesura tindrà efecte fins que el Departament de Salut suspengui les mesures preventives extraordinàries adoptades en el marc de l’activació del Pla d’Actuació del PROCICAT per malalties emergents en motiu de l’impacte del COVID-19. En el cas dels àpats associats als centres d’intervenció socioeducativa, fins que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies suspengui la prohibició de funcionament dels centres oberts i altres serveis emmarcats en el SIS.

 

Mecanisme de distribució de les targetes prepagament:

 • Les famílies amb infants beneficiaris dels ajuts individuals de menjador rebran una comunicació de l’administració local responsable de la distribució de les targetes, indicant el lloc i l’horari de recollida de les targetes prepagament. El Departament d’Educació donarà suport als ens locals que ho necessitin.
 • Les famílies amb infants usuaris de Serveis d’Intervenció Socioeducativa rebran una comunicació dels Ajuntaments i dels Consells comarcals, amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, indicant el lloc i l’horari de recollida de les targetes prepagament.

Més informació sobre el funcionament de les targetes a Mesures alimentació menors vulnerables