Consell escolar

Què és el Consell Escolar de Centre?

actes CONSELL ESCOLAR

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director o directora, professors, alumnes, personal d’administració i serveis, etc.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és debatre i aprovar tots aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, el pla i la memòria anual de centre, el pressupost, etc. En el cas dels centres privats concertats, el consell escolar debat i aprova els temes a proposta de la titularitat del centre.

Les persones del consell escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Funcions del Consell Escolar de Centre

1. Formular propostes a l’equip directiu sobre la programació anual del centre i aprovar el projecte educatiu, sens perjudici de les competències del claustre en relació amb la planificació i l’organització docent.

2. Elaborar informes, a petició de l’administració competent, sobre el funcionament del centre i sobre aquells altres aspectes relacionats amb la seva activitat

3. Participar en el procés d’admissió d’alumnes i vetllar perquè es realitzi segons marca la llei.

4. Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i la imposició de sancions i vetllar perquè s’atenguin a la llei vigent. Quan les mesures disciplinàries adoptades pel director corresponguin aconductes de l’alumnat que perjudiquin greument la convivència del centre, el consell escolar, a instància de pares o tutors, pot revisar la decisió adoptada i proposar, si s’escau, les mesures oportunes.

5. Aprovar el projecte de pressupost del centre i la seva liquidació.

6. Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i equip escolar i aprovar l’obtenció de recursos complementaris d’acord amb el que estableix l’article 122.3.

7. Proposar les directrius per a la col·laboració, amb finalitats educatives i culturals, amb altres centres, entitats i organismes.

8. Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els resultats de l’avaluació del centre que faci l’administració educativa.

9. Participar en la selecció del director del centre en els termes que estableix aquesta Llei. Ser informat del nomenament i cessament dels altres membres de l’equip directiu. Si s’escau, amb l’acord previ dels seus membres, adoptat per majoria de dos terços, proposar la revocació del nomenament del director.

10. Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència en el centre la igualtat entre homes i dones i la resolució pacífica de conflictes en tots els àmbits de la vida personal, familiar i social.

11. Qualsevol altra que li sigui atorgada per l’administració educativa.

12. L’establiment del nombre total de representants de cada sector en el consell escolar, tot respectant els criteris generals.

13. Elecció dels representants, un d’entre els quals haurà de ser del sector dels pares i mares, per a la nova comissió de selecció de director.

14. Els consells escolars de centre podran establir convenis de col·laboració amb associacions culturals o entitats sense ànim de lucre per al desplegament d’activitats extraescolars i complementàries, en virtut d’allò que disposin les Administracions educatives.

Qui en forma part?

Sector Administració:

 • Presidenta: Sra. Maria Horra Pueyo
 • Cap d’estudis: Sra. Cristina Gil Robles
 • Secretària: Sra. Cristina Raduà Blanco
 • Representant de l’Ajuntament: Sra. Sílvia Parés Ribé
 • Representant del sector Personal d’administració i serveis, Sra. Iolanda Serres Parra

Sector professorat:

 • Sra. Maria Franco Cabré
 • Sra. Paula Cardiel Varela
 • Sra. Glòria Calderó Solé
 • Sra. Susana Romero Jiménez
 • Sra. Blanca Roselló Curto

 Sector pares/mares

 • Representant de l’associació de pares i mares: Sra. Esther Adell Colomé
 • Sr. David Monné Gómez             
 • Sra. Llibertat Roca i Colado
 • Sra. Josep Creus Navarro
 • Sra. Joan Bonmatí Fernández

Els representants del sector Mares i Pares al Consell Escolar posen a la vostra disposició l’adreça de correu electrònic: consellamipavitxeta@gmail.com perquè feu arribar les vostres preguntes, queixes, dubtes o suggeriments i es presentin al ple del Consell Escolar.

Articles relacionats: Consell Escolar