Xarxa de Competències Bàsiques

Resultat d'imatges de xarxa de competències bàsiques

Extret de Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya – Currículum i orientació: Xarxa CB

La Xarxa Competències Bàsiques (CB) està formada per un equip de docents que desenvolupen el treball per competències als seus centres, elaboren instruments de suport per orientar els processos de reflexió i la gestió del currículum per competències bàsiques i comparteixen processos d’autoavaluació.

 

 • Avaluar per aprendre

  L’avaluació per aprendre (AxA) es focalitza en la distància entre el punt de partida de l’aprenent i el punt d’arribada desitjat.

  L’avaluació per aprendre (AxA) es focalitza en la distància entre el punt de partida de l’aprenent i el punt d’arribada desitjat. Aquesta distància pot ser escurçada si el docent i l’aprenent comparteixen els objectius d’aprenentatge i els criteris d’avaluació, si es formulen bones preguntes i si existeix un feedback efectiu. La recerca en aquest camp ha demostrat que els aprenentatges són més efectius quan els aprenents:

  • Entenen clarament allò que s’espera que aprenguin.
  • Reben un feedback en relació amb la qualitat esperada del seu treball i com millorar-lo.
  • S’involucren en les tasques escolars: prenen decisions dels passos a seguir, són conscients dels seus errors i saben autoregular-se.

   

 • Activitats competencials

  Els continguts curriculars són el mitjà per assolir els objectius i possibilitar que l’alumnat sigui competent per usar les seves capacitats en situacions i contextos reals.

  La incorporació del concepte de competència en els currículums implica canvis metodològics que afecten el rol del professorat i la manera com aprèn l’alumnat, ja que l’acció competent va associada a una determinada seqüència didàctica. El concepte de competència se sustenta en la integració articulada dels diferents tipus de continguts (conceptuals, procedimentals i actitudinals) i està relacionada amb la capacitat d’activar-los o mobilitzar-los per fer front a situacions diverses i actuar de forma eficaç.

  L’alumnat esdevé competent quan és capaç de seleccionar, entre el bagatge acumulat (al llarg dels cursos i sumant tots els continguts, i el que s’ha anomenat “currículum ocult”) allò que ha d’aplicar per a la resolució d’una nova situació. Per tant, esdevé competent quan és capaç de transferir un determinat contingut adquirit en una matèria o context a la resolució d’un problema que se li planteja en qualsevol altra situació. Els continguts curriculars per si mateixos no constitueixen la finalitat de l’acció educativa, sinó que són el mitjà per assolir els objectius i possibilitar que l’alumnat sigui competent per usar les seves capacitats en situacions i contextos reals.

 • Treball per projectes

  Propostes i recursos per iniciar i avaluar un treball globalitzat o per projectes.

   

  A la imatge següent hi ha enllaçat un vídeo sobre el model de formació de la Xarxa Cb, una xarxa docent col·laborativa, on aprenem fent, compartint, experimentant a l’aula, aprenent dels errors, partint del que ja fem bé.

  És un model de formació entre iguals que prioritza l’apoderament dels coordinadors perquè dinamitzin i facin apoderar els membres dels equips impulsors a través dels espais pedagògics.