Oferta educativa

L’escola La Vitxeta és una escola pública, la titularitat correspon a l’administració pública del Departament d’Educació i comprèn l’etapa educativa dels 3 als 12 anys.

 

Dins d’aquesta franja d’edat l’escola oferta dues línies que comprenen les etapes d’infantil i primària.

ETAPA D’INFANTIL

L’educació infantil és l’etapa educativa preobligatòria que s’imparteix als infants de 3 a 6 anys. S’organitza en  tres cursos:

  • P3
  • P4
  • P5

Àrees de descoberta

  • Descoberta d’un mateix i dels altres
  • Descoberta de l’entorn
  • Comunicació i llenguatges

Aquest segon cicle d’educació infantil, de caràcter gratuït, s’organitza d’acord amb els principis d’educació inclusiva i coeducadora. Fa una atenció especial a la diversitat dels infants, a la detecció precoç de les necessitats educatives específiques, a la intervenció en les dificultats de desenvolupament tan bon punt es detecten i a la cooperació estreta entre els centres i les famílies.

“Principis Generals. Decret 181/2008, de 9 de setembre pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil”

 

ETAPA DE PRIMÀRIA

L’educació primària és l’etapa educativa de caràcter obligatori i gratuït que comprèn sis cursos acadèmics i s’organitza en tres cicles de dos cursos:

  • Grup mitjans: 1r, 2n i 3r
  • Grup grans: 4t, 5è i 6è

Amb caràcter general, s’inicia l’any natural que es compleixen 6 anys i es cursa fins als 12 anys.

La finalitat de l’educació primària és preparar els alumnes perquè puguin donar respostes innovadores en una societat canviant i en evolució constant. Els nens han d’aprendre a pensar i actuar de manera integrada, considerant les interconnexions i interrelacions entre els aprenentatges. S’ha de promoure, de manera transversal, l’adquisició d’hàbits i valors per resoldre problemes i situacions des de qualsevol de les àrees curriculars, s’ha de fomentar la iniciativa, la creativitat, l’esperit crític i el gust per aprendre, i s’ha de desenvolupar la capacitat de l’esforç i la cultura del treball.

Els continguts de les àrees com a element fonamental per a l’assoliment de les competències s’organitzen amb un enfocament integral, multifuncional i transferible de coneixements, destreses i actituds que tots els individus necessiten per al seu desenvolupament personal i social. Aquests continguts degudament combinats i contextualitzats permeten assolir, en acabar l’ensenyament obligatori, les competències bàsiques, la base per continuar l’aprenentatge al llarg de la vida i per poder desenvolupar projectes individuals i col·lectius.

Decret 119/2015, de 23 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària (DOGC núm. 6900, de 26.6.2015)”