Projecte Lingüístic

La competència comunicativa i lingüística incideix en el currículum de manera múltiple i diversa ja que és, simultàniament, específica de les llengües que s’aprenen i transversal a tots els aprenentatges, de manera que determina el procés de desenvolupament de la resta de competències: saber pensar, saber aprendre, saber fer, saber conviure i saber ser. És a dir, la competència comunicativa és subjacent a tot el desenvolupament personal i curricular, i a l’adquisició de totes les competències que han d’assolir els alumnes. El Projecte Educatiu del Centre hi dedica, mitjançant el Projecte Lingüístic, una atenció especial.

Extret de Guia per a l’elaboració del Projecte Lingüístic de Centre del Departament d’Educació

El model lingüístic del sistema educatiu de Catalunya presenta el marc que defineix i identifica la política lingüística educativa de Catalunya. Amb l’objectiu de contribuir a consolidar un model d’educació plurilingüe i intercultural per al sistema educatiu català, el document ofereix orientacions metodològiques i organitzatives que facilitin l’assoliment de la competència comunicativa i lingüística de l’alumnat no universitari.

Projecte lingüístic La Vitxeta