BASF amb La Vitxeta

 

Per què potenciar les ciències a l’àmbit escolar?

Tal com diu Izquierdo (1999), si entenem la ciència com el resultat d’una activitat que ens porta a generar coneixement, la ciència escolar s’ha de convertir en un reflex d’aquesta activitat adaptada al context escolar. Així doncs, el seu objectiu ha de ser promoure la construcció de coneixement científic en els alumnes i ajudar-los a fer-lo evolucionar.

Per tots aquests motius, aquest curs, un dels objectius que ens hem marcat a l’escola és la de posar en funcionament l’aula de ciències.

“Cal Desenvolupar la capacitat dels escolars d’utilitzar el coneixement científic per a identificar preguntes i obtenir conclusions, a partir d’evidències, amb la finalitat de prendre decisions sobre el món natural i els canvis que l’activitat humana hi produeix”.

En relació amb aquest objectiu, ahir, 15 de novembre, l’empresa química BASF, ens va fer entrega a l’escola d’una dotació de material de laboratori i l’aportació econòmica de 178 €.  Aquest material se suma a les taules de laboratori, tamborets i armaris de vidre que el Departament ens va lliurar a l’octubre com a dotació de mobiliari al centre, per poder posar en marxa l’aula de ciències, un entorn d‘aprenentatge destinat a facilitar l’actualització científica i didàctica de les ciències.