Convocatòria per a la selecció de projectes de mobilitat per tal que professorat d’ensenyaments professionals pugui dur a terme estades formatives en empreses, entitats o centres educatius d’altres països durant el curs 2020-2021

El Departament d’Educació, amb l’objectiu d’incorporar la dimensió europea als
ensenyaments professionals i de millorar les competències professionals del seu
professorat, apropant-lo a la realitat socioeconòmica d’altres països, considera oportú dur a
terme accions que permetin fer estades formatives en empreses, entitats o centres
educatius estrangers.

Podeu consultar les bases al Portal de centre

Si esteu interessats en fer una estada formativa en aquesta convocatòria cal que escriviu abans del 17 de gener al seguent correu electrònic:

internacional@iesesteveterradas.cat

Especifiqueu en quina modalitat voleu participar:  Acció 1 o Acció 2  i aportar els justificants dels requisits de llengua anglesa pertinents per a cada acció. (Si ja us consten  a l’ATRI aporteu el pdf  d’ATRI que ho justifica , i en cas que no us consti cal que presenteu una fotocopia compulsada del títol pertinent  deixant-la al calaixet num 40).

L’objecte d’aquesta convocatòria és fomentar les estades formatives en empreses, entitats o
centres educatius ubicats en altres països de la Unió Europea, per part del professorat que
imparteix formació professional inicial o cicles d’arts plàstiques i disseny, en centres de
titularitat de la Generalitat de Catalunya. Les finalitats d’aquestes estades són les següents:
Acció 1: El sistema educatiu en alternança a Europa.
a) Millorar el coneixement de les característiques i el funcionament de la formació en
alternança simple o dual en països europeus amb una àmplia tradició en aquesta
modalitat de formació professional i incorporar bones pràctiques d’altres sistemes
educatius.
b) Conèixer mitjançant l’observació i la participació en sessions de treball, els rols dels
diferents agents implicats en la formació en alternança.
Acció 2: Competències professionals per al desenvolupament d’activats d’ensenyamentaprenentatge en llengua anglesa.
a) Millorar les metodologies, eines i estratègies per a la correcta utilització de l’anglès com
a llengua d’ensenyament-aprenentatge en la formació professional inicial i cicles d’arts
plàstiques i disseny (AICLE – aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera).
b) Conèixer mitjançant l’observació de models, experiències i pràctiques d’altres països de
parla no anglesa la manera com s’imparteixen els continguts curriculars en llengua
estrangera.
2. Participants
2.1. Poden participar en aquesta convocatòria els centres de titularitat de la Generalitat de
Catalunya que imparteixen cicles formatius de formació professional inicial i cicles d’arts
plàstiques i disseny.
2.2. És requisit que els centres formin part, durant el curs 2019-2020, del Programa de mobilitat
formativa i cooperació europea i internacional en els ensenyaments professionals, impulsat
pel Departament d’Educació, segons la Resolució ENS/2707/2015, de 19 de novembre, o
bé el seu compromís en sol·licitar la participació a partir del curs 2020-2021.
2.3. En el cas de l’acció 1, els centres selecciona professorat de formació professional i/o
membres de l’equip directiu. En el cas de l’acció 2, els centres selecciona professorat de
formació professional inicial i cicles d’arts plàstiques i disseny.

3. Modalitat de les estades formatives
3.1. Les estades es fan en empreses, entitats i/o centres educatius de països de la Unió
Europea, que prèviament hagin acordat amb la Direcció General de Formació Professional
Inicial i Ensenyaments de Règim Especial un programa d’activitats adequat als objectius
previstos en aquest annex.

3.2. Les estades d’ambdues accions es duen a terme durant el mes de juliol del curs acadèmic
2020-2021, prioritàriament durant la primera quinzena. L’organització i gestió és a càrrec
de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial.

4. Requisits de les estades formatives
4.1. Les estades formatives han de reunir, segons la modalitat, els requisits següents:
a. El centre ha de justificar la seva motivació en relació amb els objectius de l’estada.
b. El centres que sol·liciten participar en l’acció 1, seleccionen professorat amb atribucions
docents als cicles formatius o bé membres l’equip directiu del centre durant el curs
2019-2020. Els centres que sol·liciten participar en l’acció 2, seleccionen professorat
amb atribucions docents als cicles formatius, excepte de l’especialitat de llengües
estrangeres. Si el centre proposa professorat de cicles formatius de grau superior, el
centre haurà d’acreditar que disposa de la carta ECHE.
c. El nivell requerit de coneixement d’idioma de les estades del professorat és el nivell
B1 de llengua anglesa per a la participació en l’acció 1, i el nivell B2 de llengua
anglesa per a la participació en l’acció 2, d’acord amb la Resolució ENS/2480/2017,
de 20 d’octubre, dels títols i certificats d’acreditació de la competència en llengües
estrangeres en l’àmbit del Departament d’Educació. El professorat ha de demostrar
mitjançant un certificat que disposa del nivell de llengua requerit amb data anterior a
la presentació del projecte. A més, és requisit que el professorat participant i de
reserva acrediti experiència en els últims quatre anys en coneixements de
metodologia AICLE.
d. La direcció del centre, mitjançant la presentació del seu projecte en aquesta
convocatòria, ha de certificar que el professorat finalment seleccionat compleix els
requisits de la convocatòria.