Orientació Educativa

QUI SOM?

Orientadores:

 • Pilar Martin
 • Francesca Cama ( Usee )
 • Fátima Nebot

Tècnica d’Integració social:

 • Iris Molina

Educadora:

 • Maria Mundet

QUÈ FEM?

Les orientadores del centre promouen, conjuntament amb els diversos equips docents del centre, la planificació, la coordinació i la dinamització de les tasques d’acompanyament, seguiment i avaluació dels alumnes.

Funcions que exercim

Segons els (Documents per a l’organització i la gestió dels centres, 23/06/2016) les nostres funcions van adreçades a:

 • Alumnes del centre
 • Comunitat educativa
 • Coordinació amb l’EAP i els Serveis Externs.

– Suport dins de l’aula: Aquest suport dins de l’aula és fruit d’un treball coordinat i acordat entre l’orientador o orientadora, els departaments didàctics i els equips docents. L’objectiu és afavorir l’intercanvi d’estratègies i ajudes dins de l’aula entre el professor o professora responsable de la matèria i l’orientador o orientadora.

– Realització de tallers a les tutories sobre aspectes competencials com: la competència d’aprendre a aprendre, la competència social i la competència comunicativa.

 

  • Realització de tallers d’orientació acadèmica i professional per ajudar als alumnes a la presa de decisions de cara al seu futur.

 

 • Atendre les demandes d’avaluació psicopedagògica que arriben al departament per part dels tutors/es del centre. A partir d’aquesta demanda es fa una valoració psicopedagògica per veure les necessitats que presenta l’alumne o grup d’alumnes. Aquest procés acaba sempre en una proposta d’orientacions per millorar les necessitats educatives de l’alumne/a

COM HO FEM?

– Atenció individualitzada, mitjançant la derivació per part dels tutors a l’equip D’ORIENTACIÓ

– Entrevistes individuals (inicials i de seguiment)

– Derivació dels casos que ho requereixen als serveis externs.

– Coordinació amb altres serveis que facin el seguiment d’aquest alumnes com ara l’EA ( Equip d’Atenció Psicopedagògica), als Serveis Socials, UEC ( Unitat d’Escolarització Compartida), EAIA ( Equip d’Atenció a la infància i a l’Adolescència), CSMIJ ( Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil), Hospital de Dia.

– Seguiment dels alumnes amb necessitats educatives especials.

– Coordinació de la prevenció d’absentisme.

Orientació en les etapes de transició:

 • De Primària a Secundària
 • Itineraris de 3r a 4t ESO.
 • Orientacions a 3r i 4t ESO
 • De Batxillerat
 • De CFGS (Cicles Formatius de Grau mitja i Superior)

L’equip de orientadores també col·labora amb el professorat del centre en la preparació dels recursos i materials adequats als alumnes que ho requereixin

ALTRES MESURES MÉS ESPECÍFIQUES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

– USEE ( Unitat de suport a l’educació especial):

El recurs USEE es contempla com la mesura extraordinària d’atenció a l’alumnat ,de primer a quart d’ESO, que té per finalitat facilitar l’atenció educativa i promoure la participació en entorns escolars dels alumnes amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament, un cop s’han exhaurit les mesures generals i mesures específiques d’atenció de tots els alumnes en el centre. Aquestes unitats han d’atendre un màxim de 10 alumnes.

L’alumnat participant en el recurs USEE ha de formar part d’un grup ordinari, així s’enforteix la responsabilitat de tot l’equip docent en l’atenció i acompanyament a l’alumnat i permet avançar en la gestió de la diversitat d’alumnes des d’una perspectiva inclusiva.

Les professores del recurs USEE col·laboren amb el tutor del grup ordinari en la tutoria individual dels alumnes que atenen i en el seguiment del seu procés d’aprenentatge.

Els alumnes atesos pels professionals del recurs USEE tenen com a marc curricular de referència el mateix que s’estableix al projecte educatiu per a la resta d’alumnes de la seva edat o del seu grup ordinari i prioritzant aspectes que afavoreixin l’adquisició de les habilitats següents: comunicació, cura personal, hàbits d’higiene, habilitats acadèmiques, viure en comunitat, salut i seguretat, oci i treball.

Les modificacions que es facin per a cada alumne es determinaran en el seu pla individualitzat. L’equip docent, conjuntament amb el tutor i els professionals del recurs USEE, serà qui establirà els criteris per a l’atenció i l’avaluació d’aquests alumnes, seguint els criteris de centre acordats per la comissió d’atenció a la diversitat o òrgan equivalent del centre i assessorats per l’orientador de centre i/o el professional de l’EAP, si escau.

Des de l’inici de l’escolarització la comunicació amb la família ha de ser continuada i constant per ajustar el seguiment de l’alumne i els acords que es prenguin conjuntament.

Per facilitar la continuïtat en la formació d’aquest alumnat els professionals del recurs USEE orientaran als seus alumnes en els estudis postobligatoris, un cop els alumnes deixin de fer ús del recurs USEE i finalitzin l’etapa d’ESO

– UEC ( Unitat d’escolarització compartida):

És un recurs extern que afavoreix un aprenentatge més funcional dels alumnes mitjançant la realització de tallers. L’objectiu d’aquest tipus d’escolarització és el desenvolupament de les competències bàsiques d’alguns alumnes (matriculats al centre) de tercer i quart de l’ESO amb dificultats per seguir el currículum ordinari. La Fundació col·laboradora amb l’institut és el Llindar.

– TIS (Tècnic d’integració social)

L’objectiu d’aquesta professional és ajudar al desenvolupament d’habilitats socials i autonomia personal als alumnes que es troben en situació de risc, intervenint directament: amb els alumnes, les famílies i els agents socials de l’entorn.