Convalidacions

 • Totes les convalidacions s’han de sol·licitar de l’1 al 31 d’octubre (el/la tutor/a us informarà).
 • S’ha de lliurar aquesta sol·licitud i adjuntar la documentació necessària.
 • Fer una sol·licitud per a cada tipus de convalidació (directa o singular).
 • Un cop resolta la convalidació el/la tutor/a lliurarà a l’alumne/a la resolució que certifica que la convalidació ha estat atorgada.
 • L’alumnat ha d’informar d’aquesta convalidació al professorat del mòdul/UF/crèdit.
 • Es pot renunciar a la convalidació sempre i quan aquesta no s’hagi inclòs en cap acta d’avaluació i cal fer-ho per escrit a la secretaria.

A continuació detallem les convalidacions més freqüents, per altres convalidacions entre cicles consulteu a la Secretaria del centre.

Convalidacions Formació i orientació laboral (FOL)

Alumnat que té aprovat FOL LOGSE i està matriculat en un cicle LOGSE

 • Si té superat FOL d’un cicle LOGSE de grau superior es convalida FOL tant a un grau superior com a un grau mitjà
 • Si té superat FOL d’un cicle LOGSE de grau mitjà es convalida només a un grau mitjà.
 • Si té superat FOL d’un cicle LOGSE de grau mitjà no convalida la FOL d’un cicle LOGSE de grau superior.

L’atorga la direcció del centre, en les qualificacions constarà CV i no intervé en la mitjana global del cicle.

Alumnat que té aprovat FOL LOGSE i està matriculat en un cicle LOE

 • Permet convalidar la UF1 Incorporació al treball tant a grau superior com a grau mitjà.

L’atorga la direcció del centre, en les qualificacions constarà CV i serà considerat com a 5 a efectes del càlcul de la mitjana global del cicle.

Alumnat que té aprovat FOL LOE i està matriculat en un cicle LOE

 • Permet convalidar tant a grau mitjà com a grau superior independentment del que s’hagi cursat.

L’atorga la direcció del centre, en les qualificacions constarà CV i serà considerat com a 5 a efectes del càlcul de la mitjana global del cicle.

Alumnat que té aprovat FOL LOE i està matriculat en un cicle LOGSE

 • Aquesta convalidació és singular i l’ha de resoldre la Direcció General, en les qualificacions constarà CV i no intervé en la mitjana global del cicle.

Alumnat que té altres titulacions o ensenyaments

 • Aquesta convalidació és singular i l’ha de resoldre la Direcció General. En les qualificacions constarà CV; si està matriculat en un cicle LOGSE no intervé en la mitjana global del cicle i si està matriculat en un cicle LOE serà considerat com a 5 a efectes del càlcul de la mitjana global del cicle.

Alumnat que posseix un Certificat de formació en prevenció de riscos

El centre convalidarà la UF2 Prevenció de riscos laborals, a l’alumnat que justifiqui estar en possessió d’un Certificat de formació en prevenció de riscos laborals, que habilita per desenvolupar les funcions de nivell bàsic, amb els requisits següents:

 • Denominació i segell de l’entitat certificadora, i signatura de la persona responsable
 • Nom i cognoms de la persona que ha cursat la formació
 • Denominació i durada del curs
 • Localitat i data d’expedició del certificat
 • Text en què s’indica “capacita per al desenvolupament de funcions de nivell bàsic segons el Real Decret 39/1997.

L’atorga la direcció del centre, en les qualificacions constarà CV i serà considerat com a 5 a efectes del càlcul de la mitjana global del cicle.

Convalidacions Empresa i iniciativa emprenedora (EIE)

Alumnat que té aprovat Administració, gestió i comercialització en la petita empresa LOGSE, Organització i gestió d’una explotació agrària LOGSE, Organització i gestió d’una explotació agrària familiar LOGSE, Organització i gestió d’una petita empresa d’activitats de temps lliure i socioeducatives LOGSE, o bé disposa del títol de tècnic en Gestió administrativa LOGSE o del títol de tècnic superior en Administració i finances LOGSE i està matriculat en un cicle LOE

 • Permet convalidar EIE tant a grau superior com a grau mitjà.

Alumnat que té aprovat EIE LOE i està matriculat en un cicle LOE

 • Permet convalidar EIE tant a grau superior com a grau mitjà.

L’atorga la direcció del centre, en les qualificacions constarà CV i serà considerat com a 5 a efectes del càlcul de la mitjana global del cicle.

Alumnat que té altres titulacions o ensenyaments i està matriculat en un cicle LOE

 • Aquesta convalidació és singular i l’ha de resoldre la Direcció General. En les qualificacions constarà CV i serà considerat com a 5 a efectes del càlcul de la mitjana global del cicle.

Convalidacions mòdul professional d’anglès de títols LOE

Alumnat que té aprovat Anglès tècnic i està matriculat en un cicle LOE

 • El mòdul professional d’anglès tècnic d’un cicle formatiu de grau mitjà es convalida amb el mòdul professional d’anglès tècnic de qualsevol altre cicle formatiu de grau mitjà.

L’atorga la direcció del centre, en les qualificacions constarà CV i serà considerat com a 5 a efectes del càlcul de la mitjana global del cicle.

Alumnat que té altres certificats oficials d’anglès i està matriculat en un cicle LOE

 • Un certificat de nivell B1 (o superior) del Marc de Referència Europeu de Llengües convalida el mòdul d’anglès tècnic en qualsevol cicle formatiu de grau mitjà. En cas que posseeixi el B1.1 i B1.2, s’ha de presentar el B1.2. El nivell B1 es correspon a un 3r curs d’Escola Oficial d’Idiomes.
 • Un certificat de nivell B2 (o superior) del Marc de Referència Europeu de Llengües convalida el mòdul d’anglès tècnic en qualsevol cicle formatiu de grau superior. En cas que posseeixi el B2.1 i B2.2, s’ha de presentar el B2.2. El nivell B2 es correspon amb un 5è curs d’Escola Oficial d’Idiomes.

Aquesta convalidació és singular i l’ha de resoldre la Direcció General. En les qualificacions constarà CV i serà considerat com a 5 a efectes del càlcul de la mitjana global del cicle.