Alumnat

Curs 2018/19

Informació sobre l’organització, l’avaluació i la promoció professional i acadèmica del cicle formatiu.
  • Dossier de l’alumnat cicle LOGSE de Prevenció de Riscos Professionals.
  • Dossier de l’alumnat cicles LOE
  • Procediment per fer reclamacions de notes