Instruccions en cas de convocatòria de vaga

Web_informació vagues 

INDICACIONS A SEGUIR EN CAS DE CONVOCATÒRIA DE VAGA

Vaga del professorat Si, en alguna ocasió, el personal docent de l’Institut s’adhereix a alguna jornada de vaga, prèviament, les famílies i/o l’alumnat rebran una comunicació on s’indicarà aquest fet i es donaran a conèixer els serveis mínims establerts. Vaga d’estudiants (decisió d’inassistència col·lectiva): Davant de convocatòries de vagues per part de diferents organitzacions d’estudiants, la postura que adoptarà el centre serà la següent:

1. El dret a decidir sobre l’assistència a classe dels alumnes no universitaris es recull en el Decret 279/2006 “Drets i deures de l’alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris a Catalunya”. Aquest Decret permet que el centre no sancioni la “decisió d’inassistència col·lectiva de l’alumnat”. És per això que, sempre que una majoria de grups manifestin la intenció de no assistir a classe al/la cap d’estudis corresponent amb un mínim de 48 h. d’antelació i previ justificant d’absència de les famílies, la Direcció del centre farà ús d’aquesta possibilitat i no considerarà faltes no justificades les que es produeixin en aquestes ocasions.

2. El punt anterior no és aplicable a l’alumnat de primer i segon d’ESO, és a dir, serà considerada falta no justificada l’absència dels/de les alumnes que no assisteixin al centre durant aquestes jornades de vaga.

3. En aquestes jornades, cal que totes les famílies tinguin clar que l’Institut segueix el seu horari habitual i que l’alumnat que decideixi no secundar la convocatòria serà atès, encara que el nombre sigui reduït, i que també funcionen tots els serveis escolars. No s’avançarà temari ni es posaran exàmens.

4. L’Institut deixa constància, davant de les famílies, que no es responsabilitza de cap circumstància que pugui afectar algun alumne o alumna, durant aquestes jornades, si no assisteix al centre.