Tràmits i gestions

Sol·licitud de certificats

 • Podeu sol·licitar un certificat accedint al formulari.
 • El centre us avisarà al vostre email quan podeu recollir el certificat a la Secretaria, presentant el DNI/NIE/Passaport acreditat en la sol·licitud.
 • Si no podeu venir personalment, heu d’omplir una autorització, signar-la i adjuntar fotocòpia del vostre DNI/NIE/Passaport i el de la persona autoritzada.

Sol·licitud de certificat nivell de català

 • Els centres públics d’Educació Secundària de Catalunya poden expedir certificats d’equivalència del nivell de Català a l’alumnat que ho sol·liciti i acompleixi les condicions establertes per la normativa.
 • La persona interessada ha d’emplenar la sol·licitud i portar-la a la Secretaria amb la següent documentació per comprovar el compliment dels requisits:


(*) Si no es disposa dels Llibres d’Escolaritat també es pot presentar un Certificat acreditatiu d’haver estat escolaritzat a Catalunya sense haver tingut exempció de català.

Sol·licitud de títol acadèmic

 • Passar personalment per Secretaria de l’Institut per gestionar el resguard de pagament del títol, heu de portar el vostre DNI i la documentació acreditativa si teniu dret a alguna de les bonificacions.
 • En el pagament de l’import de totes les taxes i els preus públics s’estableixen les bonificacions i exempcions generals següents:

Bonificació del 50% de l’import per a:

 • membres de família nombrosa de categoria general i
 • membres de famílies monoparentals.

Exempció del 100% del pagament per a:

 • membres de família nombrosa de categoria especial,
 • víctimes del terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills),
 • persones amb discapacitat igual o superior al 33% i
 • infants o adolescents en acolliment familiar.

Lliurament de títol acadèmic

 • Passar personalment per Secretaria de l’Institut amb el vostre DNI i el resguard del títol.
 • Si no teniu el resguard del títol haureu també d’omplir aquest full.
 • Si no podeu venir personalment, heu d’omplir aquesta autorització, signar-la i adjuntar fotocòpia del vostre DNI/NIE/Passaport i el de la persona autoritzada.

Sol·licitud de baixa

 • Si voleu donar-vos de baixa del centre, haureu de complimentar aquesta sol.licitud i lliurar-la a la secretaria del centre.

Sol·licitud de baixa de mòdul/UF/crèdit

 • Si voleu donar-vos de baixa d’algun mòdul/UF/crèdit, heu de complimentar aquesta sol.licitud i lliurar-la a la secretaria del centre.

Homologació de títols estrangers