Visual i plàstica

El nostre departament

 • El departament de Visual i plàstica dóna servei a les/als alumnas/es de tota l’eso i a batxillerat en les matèries de modalitat de dibuix tècnic.
 • Disposem d’un àula específica per a dur a terme les diferents activitas didàctiques.
 • Participem en activitats artístiques tan creatives com expositives dins i fora de l’institut.

Objectius de la matèria de Visual i Plàstica a l’ESO

La matèria d’Educació Visual i Plàstica de l’educació secundària obligatòria té com a objectiu el desenvolupament de les capacitats següents:

 1. Observar, mirar, comprendre i interpretar de forma reflexiva i crítica l’entorn natural i cultural propi, demostrant sensibilitat vers la realitat patrimonial i les seves qualitats, estètiques i funcionals, així com contemplar d’altres realitats culturals, com a forma d’enriquiment culturali de generar nous coneixements.
 2. Apreciar els valors culturals i estètics identificant, interpretant i valorant els seus continguts, entenent-los com a part de la diversitat cultural, contribuint al respecte, conservació i millora.
 3. Emprar diverses tècniques i recursos artístics per representar de forma creativa, la realitat, les idees, les emocions, els sentiments, les vivències., mostrant les adequades competències comunicatives i expressives.
 4. Comprendre els conceptes artístics i visuals, així com les tècniques i els procediments que permeten la necessària competència comunicativa graficoplàstica suficient per comprendre i comunicar-se.
 5. Expressar-se amb creativitat, mitjançant les eines del llenguatge plàstic, visual i audiovisual i emprarde forma flexible altres recursos, tècniques i mitjans, provinents d’ altres àmbits del coneixement.
 6. Conèixer i utilitzar diversitat de tècniques i procediments artístics i els recursos TIC en les propostes icreacions personals i col·lectives.
 7. Planificar i reflexionar, de forma individual i col·lectiva, sobre el procés de disseny i de realització d’un objecte partint d’uns objectius prefixats i revisar i valorar en cada fase del projecte l’estat de consecució.
 8. Desenvolupar activitats i projectes col·lectius que potenciïn les possibilitats expressives, crítiques i comunicatives dels diferents procediments i processos de recerca artística i visual i afavoreixin el diàleg i la col·laboració.
 9. Representar formes i espais amb domini de la geometria plana, els sistemes de representació, les proporcions i la representació de les qualitats de manera que siguin eficaces per a la comunicació.
 10. Observar, comprendre i reflexionar sobre el sentit ila diversitat de les imatges de la cultura visual i mediàtica, mostrant el necessari sentit crític i delimitant el seu origen, els canals, els àmbits dels que provenen i la seva funció.

Objectius de la matèria de Dibuix Tècnic

Les matèries de modalitat de DIBUIX TÈCNIC en el BATXILLERAT tenen com a finalitat proporcionar una formació de caràcter específic que orienti en un àmbit de coneixement ampli, desenvolupi aquelles competències que hi tenen més relació, prepari per a una varietat d’estudis posteriors i afavoreixi la inserció en un camp laboral.

 1. Comprendre els fonaments ,els conceptes i els procediments de la geometria mètrica aplicada al dibuix tècnic, i els dels sistemes de representació, i entendre’ls com a conjunts de continguts relacionats i susceptibles de ser emprats en qualsevol activitat o projecte.
 2. Reconèixer el caràcter comunicatiu i transmissor d’informació del dibuix tècnic i del programari informàtic, la seva terminologia pròpia i la universalitat dels seus codis, i considerar-lo com una eina de coneixement, de recerca i concreció d’idees.
 3. Emprar el dibuix d’esbós i de croquis per al plantejament previ a qualsevol activitat tècnica, com a elements integradors del coneixement en els processos de recerca, disseny i solució de problemes de dibuix tècnic, tot incorporant, si cal, els recursos de representació provinents del vessant artístic del dibuix.
 4. Utilitzar els estris i els materials de dibuix tècnic reconeixent les seves propietats i possibilitats de rendibilitat dins els processos de resolució i construcció, i utilitzar-los amb destresa suficient, desenvolupant la capacitat d’expressar-se gràficament amb fluïdesa i coherència, i aportant explicacions i reflexions vers les solucions observades en les concrecions gràfiques.
 5. Emprar amb profunditat els recursos del dibuix geomètric i de la geometria descriptiva, fent especial incidència en el sistema dièdric, a i de plantejar i resoldre problemes i concretar gràficament figures i conjunts bi i tridimensionals, així com espais en el pla.
 6. Desenvolupar capacitats d’anàlisi i raonament per trobar solucions coherents, alternatives, ampliant els coneixements propis, i aplicant estratègies i procediments metodològics seqüenciats amb processos deductius i inductius.
 7. Emprar els recursos informàtics de representació tècnica bi i tridimensionals, i de geometria dinàmica més habituals, com a eina de complementació i ampliació dels recursos tradicionals, per afavorir l’apreciació i la comprensió de la representació, de les propietats de les formes i dels problemes geomètrics que aquestes plantegen.
 8. Treballar d’una manera organitzada i desenvolupar les activitats amb constància i responsabilitat, i tenir capacitat per concretar formes bi i tridimensionals en el pla amb claredat, correcció, rigor i competència comunicativa.
 9. Plantejar projectes i activitats treballades amb exemples reals com a referents a partir dels quals es puguin identificar propietats geomètriques aplicables al dibuix tècnic.
 10. Integrar en les activitats situacions de realitat i referents històrics i del patrimoni cultural, relacionades amb el dibuix tècnic i la geometria.
 11. Valorar la universalitat de la normalització en el dibuix tècnic i aplicar les principals normes UNE i ISO referides a l’obtenció, posició i acotació de les vistes d’un cos.