Pla d’Organització per al curs 20-21

El dilluns 7 de setembre es va presentar al Consell Escolar el Pla d’organització de centre Curs 2020-21 . Se’n van fent revisions en les diferents sessions de Consell Escolar al llarg del curs, la darrera va ser la del 28 de gener de 2021.  

Cal que l’escola tingui de cada alumne/a els documents següents:

Addenda a la carta de compromís educatiu que contempla la nova organització de l’escola mentre duri la pandèmia.

Declaració responsable del Departament d’Educació. (Model d’Ed. Infantil).

Declaració responsable del Departament d’Educació. (Model d’Ed. Primària).

Autorització per al procediment de gestió de casos covid,

El Pla garanteix la qualitat i els projectes de l’escola respectant els criteris sanitaris

Durant el curs 20-21 s’hauran de desestimar tots aquells projectes d’intercanvi que suposen la interacció entre alumnes de més d’un grup estable i fent ús de la mascareta. Consulteu els projectes de l’escola clicant aquí

Presencialitat al 100% des del 14 de setembre.

L’escola començarà el 14 de setembre de 2020 i el curs acabarà el 22 de juny de 2021. Consulteu el calendari.  Si en algun moment calgués fer un tancament parcial o total de l’escola, s’activaria immediatament el pla de contingència i l’escola telemàtica contemplada en els punts 9.6 i 9.7 del Pla d’Organització.

Mesures organitzatives excepcionals per adaptar l’escola a la nova situació i material que cal portar.

S’ha redefinit el document d’informacions bàsiques per a famílies a tenir en compte durant els curs, podeu llegir-lo clicant aquí.

Horaris esglaonats d’entrades i sortides per evitar aglomeracions de persones.

Consulteu la graella de cada nivell amb el seu  corresponent  horari i porta assignada clicant aquí.

Horari d’adaptació del grups de P3 del 15 al 18 de setembre.

Consulteu els horaris de l’adaptació de P3 clicant aquí.

Agrupaments estables d’alumnes, garantint espais segurs d’aula, de pati i de servei de menjador.

Cada grup estable tindrà assignat un espai fixe de l’escola (una aula) i tindrà garantits els seus espais de pati (en dos torns) i de menjador (dos trons també). En tots tres espais no caldrà fer ús de la mascareta ja que els compartiran amb el seu grup estable de convivència.

Podeu consultar el Pla d’Acció del menjador escolar 20-21, la informació general del menjador i com fer la inscripció en línia des d’avui mateix.

Equips docents de cicles garantint diversitat curricular i l’escola inclusiva.

Publicarem la distribució de l’equip docent la primera setmana de setembre

Servei d’acollida de matí i de tarda i activitats gestionades per l’AFA.

El servei d’acollida començarà el 21 de setembre. Durant la primera setmana de curs serà important que establim un bon funcionament d’entrades i sortides per les portes i horaris corresponents.

Les activitats extraescolars començaran el 19 d’octubre i s’aniran actualitzant al llarg del curs segons les instruccions que es publiquin per regular les activitats d’educació en el lleure.

Podeu consultar el blog de L’AFA Les Aigües on hi haurà la informació actualitzada.