Projecte Educatiu de Centre (PEC)

Els documents que formen el Projecte Educatiu de Centre, redactats i utilitzats de manera conscient i participativa, esdevenen eines eficaces per permetre als centres un exercici responsable de l’autonomia reconeguda en el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius.

El PEC recull la identitat de l’escola tenint en compte les característiques socials i culturals del context escolar, n’explicita els objectius, n’orienta l’activitat i hi dona sentit amb la finalitat que les i els alumnes assoleixin les competències bàsiques i el màxim aprofitament educatiu, assegurant la participació de tothom en els entorns escolars, independentment de les seves condicions i capacitats.

El PEC de Les Aigües és un document en constant revisió, la darrera de les quals la va fer el Consell Escolar del 16 d’octubre de 2017, del qual n’està prevista fer una nova revisió el febrer de 2021.

Projecte Educatiu de Centre – Versió de 16 d’octubre de 2017