Projecte Lingüístic de Centre (PLC)

El projecte lingüístic és el document que recull els aspectes relatius a l’ensenyament i a l’ús de les llengües en el centre educatiu.

En aquest document queden definits el tractament de la llengua catalana i, si escau, de l’aranès com a llengua vehicular i d’aprenentatge, el procés d’ensenyament i aprenentatge de la llengua castellana, les diferents opcions amb referència a les llengües estrangeres i els criteris generals per a les adequacions de les llengües a la realitat sociolingüística del centre.

Els centres educatius elaboren, revisen i actualitzen seu el projecte lingüístic, que forma part del projecte educatiu de centre. La darrera revisió del PLC  de Les Aigües la va fer el Consell Escolar el 20 de desembre de 2018.

Projecte Lingüístic de Centre. Versió del 20 de desembre del 2018