Normes d’organització i funcionament de centre (NOFC)

Cal entendre les Normes d’Organització i Funcionament de Centre com una eina que ha de servir per regular la vida interna de l’escola, per establir i concretar les relacions entre els diferents sectors que formen la comunitat educativa. Ens ha de servir també per garantir la convivència i l’activitat, considerant sempre els drets i deures de tots els membres que integrem la comunitat educativa.
Les NOFC apleguen el conjunt d’acords i decisions d’organització i funcionament, que han de fer possible el treball educatiu i de gestió que permeti assolir els objectius proposats en el Projecte Educatiu de Centre (PEC), en la Programació General Anual de Centre (PGA) i en el Projecte de
Direcció.
A través de les NOFC podem:
– Proporcionar un marc de referència per al funcionament de l’escola i per
als diversos sectors que la componen.
– Agilitzar-ne el funcionament i facilitar la presa de decisions.
– Dipositar responsabilitats a qui correspongui.
– Estimular la participació dels membres de la comunitat escolar.
– Unificar la informació i fer-la més assequible.
– Contribuir a definir i possibilitar nous plantejaments de l’escola com a
institució.
El Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius, estableix que tot centre educatiu ha d’elaborar les seves normes d’organització i funcionament.
El 2010 l’Escola Les Aigües va elaborar les NOFC i s’han anat revisant i actualizant, adaptant-les a la l’evolució de l’escola. La darrera revisió la va fer el Consell Escolar el 22 d’octubre de 2018.

NOFC. Versió del 22.10.18