Carta de Compromís Educatiu

La carta de compromís educatiu és un document que té com a finalitat potenciar la comunicació, la participació, la implicació, el compromís i la corresponsabilitat entre els centres i les famílies en l’educació d’infants i joves.

Per tant, la carta ha de contribuir, entre altres, als objectius següents:

  • Compartir amb les famílies els principis i els continguts del projecte educatiu del centre i, si escau, els projectes educatius de l’entorn.
  • Millorar la informació i la comunicació entre el centre i les famílies.
  • Facilitar a les famílies l’exercici dels seus drets i el compliment dels deures.
  • Fomentar la convivència i el bon clima escolar.
  • Corresponsabilitzar el centre i la família en l’èxit acadèmic, personal i social dels alumnes i també en el compromís cívic dels infants i joves.

L’Escola Les Aigües va elaborar la seva carta de compromís educatiu de manera participativa entre els diferents membres de la comunitat escolar, especialment els professionals de l’educació i les famílies, segons els principis, criteris i valors del projecte educatiu.

Aquest document l’han de signar les mares, els pares, tutors o tutores legals de l’alumne o alumna i la direcció del centre educatiu en el moment de la matrícula.

Clica aquí per llegir-la.

Mentre duri la pandèmia provocada per la covid-19 les famílies han de signar una addenda de la carta de compromís educatiu que ha aprovat el Consell Escolar que contempla la nova organització de l’escola.
Podeu llegir l’addenda clicant aquí.