Pla TAC

El Pla  de Tecnologies d’Aprenentatge i Coneixement (Pla TAC) és un instrument que té per objectiu formalitzar la governança de la tecnologia en el marc de l’autonomia de centre i del Projecte Educatiu. En el Pla TAC es recullen les característiques de l’escola amb relació a les Tecnologies d’Aprenentatge i Coneixement, es defineixen els objectius i es planifiquen les actuacions que es duran a terme pel que fa als aspectes organitzatius, didacticopedagògics i curriculars.

L’actual Pla TAC de Les Aigües compren el període 2019-2023  i es va presentar al Consell Escolar del 29 d’abril de 2020.