Impuls de la lectura

A l’any 2011 el Departament d’Educació va impulsar un Pla Nacional de Lectura del qual vam formar part com a centre pilot i des de llavors l’hem potenciat amb més èmfasi per la importància que té per l’aprenentatge i amb els següents objectius:

  • Millorar la capacitat de comprendre textos per augmentar el rendiment acadèmic de tot l’alumnat.
  • Aconseguir que els infants i joves assumeixin les seves responsabilitats com aprenents autònoms amb capacitat per accedir a la informació i al coneixement, fent de la lectura una de les eines bàsiques per l’aprenentatge en totes les àrees i matèries del currículum.
  • Formar bones lectores i bons lectors que gaudeixin i aprenguin llegint.

Al voltant dels eixos següents:

Saber llegir.

L’aprenentatge de la lectura representa el desenvolupament de la capacitat de llegir, de comprendre i d’interpretar textos. L’assoliment de les habilitats funcionals bàsiques de lectura correspon al cicle inicial de primària i és en aquest cicle on s’han de prendre les mesures de suport necessàries amb els alumnes que hi presenten dificultats.

Llegir per aprendre.

La competència lingüística en general i la comprensió lectora en particular són a la base de qualsevol aprenentatge. En el cas concret de la comprensió lectora, si més no en el nostre sistema educatiu, el seu domini és cabdal per tenir èxit escolar. Els alumnes han de desenvolupar la seva responsabilitat en l’aprenentatge, sent conscients de les estratègies específiques que fan servir en cada àrea del coneixement. A més, han de tenir la capacitat d’usar la lectura com a eina d’accés a la informació, la descoberta i l’ampliació de coneixements, és a dir, l’ús de la lectura esdevé un instrument d’aprenentatge a totes les àrees i matèries del currículum.

Gust per llegir.

S’adquireix desenvolupant l’hàbit lector i fomentant la lectura sistemàtica en qualsevol suport, aprenent a reflexionar sobre el que s’ha llegit, sabent-ho explicar mitjançant evidències orals o escrites i sabent-ho compartir amb els altres.