Quotes

Quotes habituals de l’escola.

El projecte educatiu de centre contempla la socialització del material didàctic. Per aquest motiu el Consell Escolar té aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes als pares i mares no us cal comprar cap material, les comandes de tot el necessari les fan l’equip de mestres. Les quotes queden repartides de la següent manera:

  • quota d’octubre (Ed. Infantil i Primària): 70 € que es destinen a la compra de joguines, material didàctic, material fungible (pintures, colors, papers, materials de tallers, fotocòpies…) i a activitats culturals al teatre. 20 € van destinats al material que edita l’escola i al manteniment informàtic de les aules.
  • quota de febrer (Ed. Infantil): 52 € destinats a material didàctic, material fungible (pintures, colors, papers, materials de tallers, fotocòpies… ), a la compra de la samarreta que cada nen/a ha de portar per la Trobada de Dansa de les cinc escoles de Cardedeu i a les activitats del Museu-arxiu Tomàs Balvey.
  • quota de febrer (Ed. Primària): 70 € destinats a material didàctic, material fungible (pintures, colors, papers, materials de tallers, fotocòpies, i el material de suport a l’anglès. A Cicle Inicial, per la compra de la samarreta que cada nen/a ha de portar per la Trobada de dansa de les cinc escoles de Cardedeu. A Cicle Mitjà i Superior es destinen a l’agenda.

Per aquesta finalitat l’escola us fa dos càrrecs, un a l’octubre i un altre al febrer al vostre núm. de compte facilitat en el moment de la matrícula.

A l’escola no utilitzem llibres de text, demanem alguns quaderns de treball per al Cicle Mitjà i Cicle Superior que són fungibles. Cal que els portin els/les alumnes  el primer dia de curs i ja us vam facilitar la llista al mes de juliol. La resta de llibres que s’utilitzen són de lectura, de consulta,… no cal que els compreu ja que estan inclosos en el Projecte de Socialització que el centre duu a terme a partir de 3r i pel qual cada família feu una aportació al mes de juliol de 15 € anuals per alumne/a.