Programació General Anual 19-20 (PGA)

La Programació General Anual és el document normatiu que concreta les actuacions per a cada curs a partir del Projecte Educatiu de Centre. Ha d’explicitar les prioritats i els aspectes relatius al funcionament dels centres per al curs escolar, fent èmfasi en els següents aspectes:

  • Prioritats del curs: concrecions d’objectius, actuacions 
  • Funcionament i organització del curs: informacions més rellevants que conformen la planificació de l’any escolar.*

La PGA és valorada al final del curs a partir dels indicadors d’avaluació previstos a l’inici. La Memòria del curs recollirà la valoració de les actuacions fetes i pendents.

La PGA 19-20 de l’Escola Les Aigües va ser aprovada pel Consell Escolar el 30 de setembre de 2019. Si voleu, podeu consultar-la clicant en el següent enllaç: Programació General Anual 19-20