Programes de Formació i Inserció (PFI-FIAP)

Calendari 2021-2022

Preinscripció

 • Difusió de l’oferta inicial: 7 de maig de 2021
 • Presentació de sol·licituds: del 10 al 21 de maig de 2021
 • Entrevistes d’orientació i valoració: del 10 al 28 de maig de 2021 (el centre us confirmarà la data concreta)
 • Publicació de les llistes amb barem provisional: 3 de juny de 2021
 • Presentació de reclamacions: del 4 a l’11 de juny de 2021
 • Publicació de les llistes amb barem definitiu un cop resoltes les reclamacions: 16 de juny de 2021
 • Difusió de l’oferta final: 6 de juliol de 2021
 • Publicació llista d’alumnat admès: 6 de juliol de 2021

Matrícula

 • Període de matricula: de l’1 al 10 de setembre de 2021

Documentació i criteris de prioritat

Documentació identificativa

Tots els sol·licitants han de presentar:

 • Original i còpia del DNI, NIE o passaport vigent. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

Si el sol·licitant és menor d’edat també ha de presentar:

 • Original i còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si és estrangera, la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • De manera extraordinària i únicament a efectes de preinscripció, les dades d’identificació o de filiació de les persones estrangeres es poden acreditar amb la documentació alternativa que la persona pugui aportar. Tanmateix, la matrícula estarà condicionada a la presentació de la documentació identificativa establerta en els paràgrafs anteriors.

Per acreditar la condició de discapacitat, s’ha de presentar un certificat del Servei de Valoració i Orientació a Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o, si no n’hi ha, un informe de l’EAP en el qual s’indiqui l’existència d’indicis raonables que l’alumne presenta discapacitat.

Criteris de prioritat

 • Proximitat del domicili

La proximitat del domicili al lloc on es cursa el PFI es considera segons les àrees d’influència que determinen els Serveis Territorials del Departament d’Educació o el Consorci d’Educació de Barcelona:

– Quan el domicili es troba dins l’àrea d’influència 1 del centre: 30 punts.
– Quan el domicili es troba dins l’àrea d’influència 2 del centre, però no en la seva àrea d’influència 1: 15 punts.

 • Participació per primera vegada en un PFI o en d’altres equivalents

– Quan el sol·licitant no ha cursat un PQPI, ni un PFI, ni un cicle de formació professional: 20 punts.

 • Anys d’escolarització d’ESO

– Per cada curs: 5 punts.

 • Últim curs d’ESO

– Quart: 20 punts.
– Tercer: 10 punts.
– Segon: 5 punts.

 • Entrevista

Els alumnes fan una entrevista en què es valora l’adequació del programa a la seva situació, els seus interessos, motivació i aptituds així com la seva manca d’experiència laboral. Pel resultat de l’entrevista: 0 punts o 10, 20 o 30 punts.

L’alumnat nouvinguts que no ha estat escolaritzat a l’ESO, en especial els alumnes menors estrangers no acompanyats (MENA), no poden acreditar la seva escolarització, per això i per tal de donar un tracte no discriminatori a aquestes sol·licituds, s’adaptaran de la manera següent:

 •  Anys d’escolarització a l’ESO: cas que el jove hagi estat matriculat en un centre de formació per a persones adultes i presenti el document acreditatiu, se li comptaran 10 punts si ha estat escolaritzat tot el curs i 5 punts si ho ha estat parcialment.
 • Últim curs fet a l’ESO: cas que el jove hagi estat matriculat en un centre de formació per a persones adultes i acrediti el nivell I del currículum del GESO per a persones adultes, se li comptaran 5 punts.

Més informació a la web del Departament d’Educació