La competència digital en el nostre alumnat.

El desplegament de les competències digitals és indispensable per a tota persona que vulgui interactuar amb normalitat en la societat actual. Es tracta d’un conjunt d’habilitats, coneixements i també́ d’actituds que els alumnes han d’anar assolint durant la seva estada a l’educació bàsica.

Les competències digitals són d’àmbit transversal. Poden ser utilitzades per tractar problemes i situacions que afecten a qualsevol de les àrees curriculars i són susceptibles d’evolució constant pels canvis de què són objecte els dispositius i les aplicacions en les quals se sustenten.

Es tracta de competències metodològiques que fan referència a desenvolupar mètodes de treball eficaços i adequats en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació per a la resolució de problemes que es plantegin en situacions i entorns diferents.

Per facilitar el desplegament de les competències s’ha optat per dividir-les en quatre grans blocs o dimensions que les configuren Són:

Instruments i aplicacions sobre el coneixement i l’ús de diversos dispositius digitals.

Cal conèixer el seu funcionament i la seva utilitat per tal de ser capaç d’utilitzar-los i de triar els dispositius que s’ajustin millor a les necessitats que tingui l’estudiant en un moment donat.

Tractament de la informació i organització dels entorns digitals de treball i d’aprenentatge.

Signica l’accés a la informació i el procés necessari per transformar-la en coneixement, és a dir, utilitzar diferents eines i dispositius per organitzar aquesta informació, analitzar-la, establir relacions, sintetitzar-la i compartir-la.

Comunicació interpersonal i col·laboració.

En la pràctica educativa, el coneixement no es dóna aïllat, es com- parteix, es pot elaborar conjuntament. L’estudiant ha de conèixer les possibilitats de treball col·laboratiu que les eines digitals li ofereixen i també les diferents formes de participació en què es pot donar aquest treball.

Hàbits, civisme i identitat digital.

Cal també desenvolupar la possibilitat de tenir actituds crítiques i reflexives, de saber valorar la informació a què l’alumne té accés, així com conèixer i utilitzar normes de reconeixement i de publicació dels materials que es troben a la xarxa. Els aspectes ètics i de seguretat implicats en l’ús d’Internet tindran també cabuda en aquesta dimensió́.