5. Trets d’Identitat

 1. Trets d’identitat:

Després de l’anàlisi del context i de la previsió de criteris educatius s’han establert i acordat per part dels diferents sectors de la Comunitat Educativa els següents trets d’identitat de la nostra escola:

 • Màxim assoliment de les competències bàsiques per part de tot l’alumnat, especialment destacant les competències lingüístiques, digitals i de tractament de la informació, fomentant la cultura de l’esforç i la motivació.
 • Igualtat d’oportunitats per a tot l’alumnat, que pugui assolir el màxim desenvolupament i puguin assolir el major rendiment per tots els objectius educatius.
 • Pluralisme que contempli la no exclusió de ningú degut a la seva procedència, gènere, religió, situació econòmica… i per tant asseguri el respecte de tothom. Aquest valor vol subratllar la importància de la inclusió i màxim respecte de qualsevol alumne/a. Es vol ensenyar a veure la diversitat com una oportunitat i diferència positiva, mai com una font de desigualtats en l’assumpció de drets i en l’assoliment de drets. A més cal garantir una inclusió de qualitat amb els recursos adients per atendre les necessitats més específiques.
 • Aprendre a ser i aprendre a aprendrecom a valors importants en la construcció de la identitat de cada alumne/a, aportant estratègies per reflexionar i aprendre de manera autònoma.
 • Cultura catalana que permeti el descobriment dels valors i tradicions propis del context català i municipi de Vila-seca i es valori l’ús de la llengua catalana.
 • Plurilingüisme que fomenti l’increment del coneixement i l’ús de diferents llengües per a interactuar en un context lingüístic i cultural complex, i proporcionar a l’alumnat els instruments de comunicació i aprenentatge.
 • Ús responsable de noves tecnologies i el foment de l’aprenentatge competències digitals que desplegui la competència de l’alumnat, la integració curricular, la inclusió digital i la innovació metodològica i organitzativa.
 • Foment de l’aprenentatge en valors i d’una convivència positiva, basada en els drets i deures universals i en principis democràtics i cívics. Aquests valors es concretaran en el desenvolupament de les competències d’iniciativa i autonomia personal, social i ciutadana. Els hàbits i fórmules de bones relacions entre els membres de la Comunitat Educativa han de ser referents de la convivència.
 • Respecte i cura de l’entorn i del medi ambient, potenciant uns hàbits sostenibles i unes bones pràctiques de relació amb el medi. Aquests valors es concreten a través de l’enfocament de treball de l’àrea de descoberta de l’entorn i del Projecte d’Escola Verda.
 • Innovació i excel·lència professionalque es vagi adequant a les necessitats de la societat i als avenços socials, psicopedagògics, tecnològics… per part dels professionals del centre.
 • Participació i compromís que fomenti les vies i espais de col·laboració de tots els membres de la Comunitat Educativa en el desenvolupament del Projecte. Cada membre té un rol important en l’assoliment dels valors descrits en aquest Projecte Educatiu.
 • Treball en xarxa amb altres centres educatius i institucions socials per tal d’intercanviar estratègies, recursos, pràctiques i poder créixer com a comunitat d’aprenentatge.

Á més cal afegir els trets bàsics d’escola del Sistema Escolar Català:

 • Caràcter propi:
 • Escola pública, catalana, inclusiva, laica i respectuosa amb la pluralitat.
 • Es regeix  pels  principis  de qualitat  pedagògica, direcció responsable, dedicació i professionalitat, avaluació, retiment de comptes, implicació de les famílies, equitat, excel·lència i  respecte a les idees i les creences de l’alumnat i dels pares.
 • Respectuós amb els principis rectors de la LEC.