j) Mini projects

Són petites activitats transversals (des de diferents àrees) amb un objectiu concret (elaborar un plànol, dissenyar un joc, organitzar un jardinet…) que permeten aplicar continguts curriculars ja assolits en llengua anglesa.

Són activitats molt motivadores que reforcen les estructures i vocabulari de la llengua anglesa i alhora reforcen els continguts curriculars de les diverses àrees.