2. GEP/Innovation Project

El GEP (Generació Plurilingüe) és un programa plurilingüe impulsat pel Departament d’Ensenyament en el que hi participen un grup de centres de tot Catalunya. La nostra escola formarà part d’aquest programa d’innovació durant els cursos 2017-2018, 2018-2019 i 2019-2020.

La finalitat d’aquest programa és millorar la competència en llengües estrangeres de l’alumnat, afavorint el seu creixement acadèmic i posterior inserció laboral, i capacitant-lo per interactuar amb el món en diverses llengües i de manera crítica. Per aquest motiu hem engegat aquest projecte que es basa principalment en introduir la llengua anglesa a la quotidianitat del centre i augmentar-ne l’ús en àrees no lingüístiques.

Aquest primer any d’implementació a l’escola hem format un grup impulsor de mestres que amb els seus coneixements de la llengua i la formació rebuda desenvoluparan i faran el seguiment del projecte. Tres dels nostres docents estan rebent formació especifica en metodologia AICLE amb l’objectiu d’assegurar l’èxt i la consolidació d’aquest projecte.

La metodologia AICLE (aprenentatge integrat de contingut en llengua estrangera) es basa en ensenyament d’algunes àrees en una llengua estrangera amb un doble objectiu: l’aprenentatge de continguts i l’adquisició simultània d’una llengua estrangera.

S’estan aplicant projectes diversos com Arts& Crafts, Story-telling, Emotional Education, Theatre, Science, Torroja News i Animals World.

Per a més informació, podeu consultar la web del Departament d’Ensenyament.

http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/plurilinguisme/programes/pluri/gep/