Totes i tots llegim!

El Departament d’Educació ha establert com a objectiu estratègic la millora de l’èxit escolar de tots els alumnes. I ho fa potenciant la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum al llarg de tota l’escolaritat  bàsica  per  augmentar  la  competència  comunicativa  i  lingüística  i  el  desenvolupament  de  l’hàbit lector dels infants i joves, sense oblidar que la competència lectora és la base de molts aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta.

L’escola Can Serra dedica 30 minuts diaris a la lectura, la franja horària va de les 15h a les 15:30h. Durant la setmana, es fan diferents tipus de lectura: individual, grupal, mestre llegeix, etc.L’impuls de la lectura s’articula al voltant de tres grans eixos:

A. Saber llegir. L’aprenentatge de la lectura representa el desenvolupament de la capacitat de llegir, de comprendre i d’interpretar textos. L’assoliment de les habilitats funcionals bàsiques de lectura correspon al cicle inicial de primària i és en aquest cicle on s’han de prendre les mesures de suport necessàries amb els alumnes que hi presenten dificultats. Corresponen als cicles posteriors de primària i a la secundària continuar el treball de les estratègies lectores, adaptades, òbviament, a les exigències de cada nivell educatiu.

B. Llegir per aprendre. La competència lingüística en general i la comprensió lectora en particular són a la base de qualsevol aprenentatge. En el cas concret de la comprensió lectora, si més no en el nostre sistema educatiu, el seu domini és cabdal per tenir èxit escolar. Els alumnes han de desenvolupar la seva responsabilitat en l’aprenentatge, sent conscients de les estratègies específiques que fan servir en cada àrea del coneixement. A més, han de tenir la capacitat d’usar la lectura com a eina d’accés a la informació, la descoberta i l’ampliació de coneixements, és a dir, l’ús de la lectura esdevé un instrument d’aprenentatge a totes les àrees i matèries del currículum.

C. Gust per llegir. S’adquireix desenvolupant l’hàbit lector i fomentant la lectura sistemàtica en qualsevol suport, aprenent a reflexionar sobre el que s’ha llegit, sabent-ho explicar mitjançant evidències orals o escrites i sabent-ho compartir amb els altres.