Projecte de convivència

La Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s’estableix l’elaboració i la implementació del projecte de convivència en els centres educatius en el marc del projecte educatiu de centre, determina que els centres educatius del servei d’educació de Catalunya han de tenir implementat el projecte de convivència en el marc del seu projecte educatiu, en un termini màxim de tres anys a partir de la data de publicació.

El projecte de convivència forma part del projecte educatiu de centre i recull les mesures de promoció de la convivència, els mecanismes i les fórmules per a la resolució pacífica dels conflictes, especialment la mediació, així com els processos i les mesures d’intervenció educativa aplicables en cas d’incompliment de les normes d’organització i funcionament del centre i d’acord amb la normativa vigent.

El projecte de convivència reflecteix les accions que els centres educatius desenvolupen per capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat escolar per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes.

Les accions que s’hi proposen s’han d’abordar des de tres nivells diferents: valors i actituds, resolució de conflictes i marc organitzatiu. Així mateix, aquestes accions han d’anar adreçades a la millora de la convivència en tres àmbits diferents: aula, centre i entorn, en el benentès que la permeabilitat entre aquests tres àmbits d’intervenció afavoreix la transferència d’aprenentatges, valors, actituds i hàbits relacionals.

Els objectius del projecte de convivència són els següents:

  • Assegurar i garantir la participació, la implicació i el compromís de tota la comunitat escolar.
  • Ajudar cada alumne a relacionar-se amb si mateix, amb els altres i amb el món.
  • Potenciar l’equitat i el respecte a la diversitat dels alumnes en un marc de valors compartits.
  • Fomentar la mediació escolar i la cultura del diàleg com a eina bàsica en la gestió del conflicte.
  • Fomentar una cultura de la pau i la no-violència, juntament amb els valors que fan possible preservar i enriquir la vida de totes les persones.

PROJECTE DE CONVIVÈNCIA DE L’ESCOLA CAN SERRA

Aprovat en Consell Escolar el 20/11/2019

Per a més informació:

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia