Sortides

SORTIDES

Les sortides i excursions formen part de la nostra programació anual. Han estat pensades i seleccionades amb cura per tal d’arribar a assolir uns objectius determinats i com a complement dels programes curriculars del curs. Són molt  importants i recomanables i estan aprovades pel Consell Escolar.

La quota de sortides per tot l’alumnat de l’escola és de 70€. Enguany ,els ajuts de l’ajuntament  pel  suport a la tasca educativa  (30€ per infant) aniran destinats a reduir aquesta quota, per tant l’import que les families haureu de pagar serà de 40€.

El cobrament de les sortides es realitzarà  mitjançant domiciliació bancària   El centre enviarà un missatge per Dinantia avisant de les dates de pagament. Si alguna família té alguna problemàtica o ha canviat el número de compte, ha d’avisar  a la secretaria de l’escola.

Per assistir a les sortides les famílies han d’estar al corrent del pagament o haver negociat amb l’escola el fraccionament d’aquest al llarg del curs. 

E preu de les SORTIDES inclou:

  • Els autocars.
  • Els servei de monitoratage  que acompanya el grup.
  • Les entrades al lloc de visita (teatre, museu, parc,..)
  • Els tallers i les activitats .

Aquesta quota de sortides no inclou el pagament de les colònies que es fan a P5, 2n, 4t i 6è. Les colònies tenen data i forma específica de pagament. Més informació: apartat “colònies“.

Si algun nen o nena no assisteix a la sortida,  només se li podrà retornar, a petició expressa de la família, la part de l’entrada individual, però no la part del transport o monitoratge.