Equip directiu

EQUIP DIRECTIU ESCOLA CAN SERRA (PERFILS I TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL)

Aquesta informació es publica en compliment de l’article 9.1.b) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

PERÍODE: 2018-2023

PERFIL SECRETARIA

PERFIL CAP D’ESTUDIS

PERFIL DIRECTOR