Caixes d’investigació

QUÈ SÓN LES CAIXES D’INVESTIGACIÓ?

A Can Serra hem començat a fer servir les caixes d’investigació com una forma de treballar l’àmbit de medi natural de manera més vivencial i significativa per a l’alumnat. Cada caixa representa un tema determinat del medi natural  i inclou diferents propostes de treball perquè els infants, organitzats en petits grups, investiguin i duguin a terme diferents activitats per descobrir i comprendre els continguts curriculars.

Abans d’obrir una caixa, observem el disseny, els dibuixos, etc. i, entre totes i tots fem hipòtesis sobre el possible contingut que ens trobarem a dins. Quan obrim la caixa, trobem un repte que haurem de realitzar. Per poder dur-lo a terme, abans s’hauran de fer les investigacions corresponents per poder tenir els coneixements necessaris. Cada caixa inclou carpetes de diferents colors. Cada grup agafa una, es llegeixen les instruccions i es duen a terme les diferents activitats, investigacions, experiments, etc que es proposen. Quan es finalitzen les activitats de cada carpeta, es fa la corresponent rotació perquè tots els grups puguin treballar tots els continguts del tema. Cada alumne/a disposa d’un dossier on es va recollint tota la feina que es va fent durant el desenvolupament de la caixa; també inclou un espai per dur a terme esquemes-resums, rúbriques d’avaluació, full d’estudi, etc. Finalment, el grup  ja està preparat per realitzar el repte proposat (relacionat amb la temàtica de la caixa).

PER QUÈ LES FEM I QUI HI PARTICIPA?

Perquè el nou currículum del Departament d’Educació demana que les metodologies de treball amb els infants a l’aula es vagin modernitzant i actualitzant per poder desenvolupar les competències que necessitaran quan acabin l’escolarització obligatòria. A més, a través d’aquesta metodologia facilitem que el procés d’aprenentatge sigui més atractiu i significatiu per als alumnes.

A partir del curs 17-18, les proves anuals de Competències Bàsiques de 6è incorporen l’àrea de coneixement del medi natural, on els alumnes han d’aplicar diferents coneixements relacionats amb aquesta àrea en diferents activitats de tipus competencial (veure document del Departament d’Educació sobre aquest àmbit). Aquesta novetat ens ha animat a començar a treballar amb aquesta metodologia al Cicle Superior (durant les franjes de medi), ja que permet que els alumnes tinguin la capacitat de resoldre problemes reals, en contextos diversos, integrant coneixements, habilitats i actituds, tal com indica el nou Currículum i la nova Ordre d’Avaluació de Primària. A partir del curs 18-19, el treball del medi natural  amb caixes d’investigació s’anirà estenent a altres nivells per tal de vertebrar aquesta metodologia com a línia d’escola. Seguirem disposant dels llibres de text de medi natural i social, però els farem servir com una font més de consulta.

QUÈ PERMET EL TREBALL AMB CAIXES D’INVESTIGACIÓ?

  • Anar transformant el treball analític i tradicional dels diferentes temes de medi natural a un més globalitzat i competencial, més proper al món real.
  • Fer hipòtesis i iniciar procesos d’investigació per trobar respostes a les preguntes que successivament es vagin plantejant.
  • Anotar correctament les respostes i observacions: fent esquemes, dibuixos, gràfics, taules, resums…
  • Analitzar i comparar les dades obtingudes, traient conclusions, verificar-les amb altres grups, etc.
  • Buscar informació en diverses fonts (se solen proposar pàgines webs on poden consultar i contrastar informació).
  • Contrastar els resultats obtinguts amb les hipòtesis formulades dels diferents companys/es que hagin investigat sobre el mateix.
  • Fer presentacions sobre els continguts investigats i compartir-los amb la resta de companys/es.
  • Sintetitzar els aprenentatges que van apareixent durant el desenvolupament de la caixa, fer els corresponents esquemes i preparar el full d’estudi per fer, si escau, la prova corresponent.
  • Diferents tipus d’avaluació: co-avaluació, autoavaluació (rúbriques).

Què opinen els i les alumnes de Can Serra sobre el treball amb caixes d’investigació?

Exemple de “repte final” de la caixa d’investigació “No et tallis, parlem-ne”. Passaparaula sobre la reproducció.

Checklist Caixes d’Investigació Escola Can Serra