Pla Anual

OBJECTIUS PLA ANUAL 18-19

  1. MILLORAR ELS RESULTATS EDUCATIUS

1.1 Millora de la competència lingüística

Introducció llengua francesa

Propostes didàctiques d’àlbums il·lustrats

1.2. Millora de la competència matemàtica

Tallers d’escacs

1.3. Millora de la competència de l’àmbit de coneixement del medi

Caixes d’investigació

1.4 Introducció de sistemes d’avaluació competencial

Formació avaluació competencial

1.5  Ampliació del Suport Escolar Personalitzat (SEP)

SEP a CM i CS

 

  1. MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL

2.1 Foment de la participació de l’alumnat

Portes Obertes, festes AMPA, Bricoescola

2.2 Foment del respecte per la diversitat i igualtat d’oportunitats

Acompanyament formació coeducació

2.3 Millora de les relacions amb la comunitat educativa

Dinamització de les reunions amb les famílies d’inici de curs

Introducció nou sistema de comunicacions (Dinantia)

Col·laboració amb l’Institut Can Planas

 

  1. MILLORAR LA GESTIÓ DE CENTRE

3.1 Dinamització de “l’aula Espai”

Ús de l’aula Espai

3.2. Foment d’hàbits verds

Recollida de matèria orgànica

3.3 Foment de l’ús de les TAC

Actualització del Pla TAC

Vertebració de la competència digital als diferents àmbits curricular

3.4 Actualització dels documents de centre

Creació del Pla d’acollida del nou professorat

Actualització de les NOFC i PLC.