Trets d’identitat

Escola catalana. Empra el català com a llengua pròpia i vehicular d’ensenyament i aprenentatge.

Escola plural. Respecta les diferents maneres de pensar i és oberta a tothom, independentment de l’origen o ètnia de l’alumnat. 

Escola coeducadora i no sexista. Educa per la convivència i respecte als altres, sense cap mena de discriminació per raó de sexe o orientació sexual. 

Escola solidària i tolerant. Educa per la justícia, la solidaritat i la no discriminació.

Escola inclusiva. Escola que treballa, les aptituds de cadascú, aprenent a desenvolupar totes les capacitats personals i a respectar les dels altres, fomentant l’autoestima i realçant l’aspecte formatiu de la persona. La comunitat educativa estimula i potencia el desenvolupament integral de l’alumnat tenint en compte les característiques personals que fan únic/a a cada alumne/a.

Escola socialitzadora. Escola que educa en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels drets i deures que comporta la vida en societat, vetllant perquè es donin les adequades condicions de respecte entre els companys i companyes.

VALORS DE L’ESCOLA

Tolerància i respecte: admetre en els altres una manera de pensar, d’obrar, d’ésser, diferent a la nostra. Entenent aquestes diferències com un fet positiu de la societat.

Convivència: entenem per convivència aprendre a viure en comunitat sense oblidar la individualitat, compartint amb els altres experiències que ens faran créixer com a persones.

Estima, respecte i protecció de la natura tot aprofitant els seus recursos sense destruir-la.

Estima, respecte i protecció de la cultura del país, tot respectant la cultura individual de cada infant.

Autonomia: entenem l’autonomia com un conjunt de capacitats pràctiques que permeten al nen o a la nena tenir els recursos necessaris per preparar-se per a la vida, fer front a les situacions del dia a dia, etc.

Autoestima: és la capacitat de conèixer i acceptar-se a un mateix tot adonant-se i acceptant les seves singularitats.

Cooperació: l’entenem com el treball d’un grup buscant una satisfacció comuna.

Escolta: és una actitud entre l’adult, l’infant i la seva família, que afavoreix la comunicació, així com la seguretat afectiva i emocional de les nenes i nens.