NOFC

La Llei d’educació de Catalunya (LEC) estableix que un dels principis organitzatius pel qual s’ha de regir el sistema educatiu ha de ser el de l’autonomia de cada centre. Així doncs, la present Normativa d’Organització i Funcionament de Centre ha estat elaborada per l’Equip Directiu amb l’aportació de criteris i propostes per part dels docents, degudament aprovat en sessió de Claustre, l’1 de desembre de 2020 i informat al Consell Escolar el 15 de desembre de 2020, d’acord amb la normativa vigent.

Última actualització: 15 de desembre de 2020.

Correspon al/la director/a de l’escola vetllar pel compliment d’aquesta normativa, essent obligació de tots els membres d’aquesta comunitat educativa conèixer-lo i complir-lo. L’aplicació de les NOFC afecta tots els i les integrants de la comunitat educativa de l’Escola Can Serra i haurà de vigilar i avaluar les normes inherents al present reglament, sempre amb un esperit de comprensió, reparament i recerca de solucions. Entenem doncs que aquest document és l’instrument regulador de la vida interna del centre, que concreta els següents fonaments:
1- les relacions entre els diferents sectors que formen part de la comunitat educativa.
2- plasma normes i/o pautes a seguir per tots/es aquells/es que participen en el procés educatiu dels alumnes del centre.
3- garanteix, al mateix temps, els drets i deures que la legislació vigent preveu.

Les Normes d’Organització i Funcionament del Centre, que formen part del projecte educatiu, és el document que recull de manera ordenada els preceptes que regeixen la nostra organització i les interrelacions de la vida escolar: explicita l’estructura; defineix els vincles; recull les funcions, els drets i els deures dels diferents sectors que formen l’escola; fixa els procediments; adapta la normativa general a la nostra realitat i al nostre centre educatiu.

Les normes d’organització i funcionament del centre és un document viu amb constant renovació a proposta de tots els sectors, per a la millora i compliment de la seva funció i són aprovades pel Claustre i presentades en Consell Escolar.

Les NOFC estan a la disposició de qualsevol membre de la comunitat escolar que el vulgui consultar. Per aquest motiu, i en compliment dee l’article 9.1.b) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, publiquem les NOFC al web del centre, a disposició de tota la comunitat educativa.

Normativa reguladora

Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació.

Llei Orgànica 12/2009, de10 de juliol, d’Educació.

Llei Orgànica 19/2014, de 29 de desembre