Perfil del contractant

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA (ANY 2021)

Inici del procés de licitació del nou contracte de neteja. En trobareu totes les dades i la documentació a:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=70344962&lawType=

Termini de presentació d’ofertes:11/11/20 12:00 h

 

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA (CURS 2018-2019)

Terminis del procediment obert (simplificat) per a la contractació del servei de neteja per al curs 2018-2019

  Descripció Calendari
1 Resolució d’inici i aprovació de l’expedient (document adjunt) 6 de març del 2018
2 Presentació de propostes (tal com estableix l’anunci de licitació) Des del 7 de març del 2018 a les 9:00h fins  a les 14:00h del 21 de març (15 dies naturals)

En documents adjunts, trobareu el Plec de clàusules administratives particulars, el Plec de prescripcions tècniques i el document de licitació de l’expedient.

Més endavant, quan acabi el termini de presentació de propostes i s’hagin obert els sobres A i B, es procedirà a publicar la data i l’hora d’obertura pública del sobre C al web del centre (perfil del contractant).

Actualització a 22 de març de 2018

Un cop s’ha procedit a l’obertura dels sobres A i B es posa en coneixement de qualsevol persona interessada que l’obertura i lectura pública del sobre C tindrà lloc divendres 23 de març de 2018 a les 10:15 h.

Actualització a 7 de maig de 2018

En data 7 de maig de 2018, es fa pública la resolució d’adjudicació del contracte de serveis de neteja, juntament amb l’informe tècnic i el quadre de puntuacions. En breu, es procedirà a la signatura del contracte.

1 Resolució contracte de neteja

2 informe tècnic sense signatures

3 Quadre de puntuacions

Actualització a 4 de juny de 2018

Es fa pública la signatura del contracte de Servei de neteja general del centre Institut Les Margues, després d’haver-se formalitzat el dia 18 de maig de 2018.
L’empresa adjudicatària és NETPUNTNET SCP (amb CIF J64061534), per un import anual de 22.048,68 euros, IVA exclòs (26.678,90 euros, IVA inclòs).