Atenció a la diversitat

Mesures d’atenció a la diversitat seguint el Decret d’Inclusió:

> Desdoblament de grup

> Atenció personalitzada als alumnes amb NESE

> Docència compartida

> Adaptacions i reforç dins l’aula ordinària

> Atenció Tutorial Preferent i seguiment psicopedagògic a alumnes i famílies