Llibres de text

L’AFA és l’encarregada de la gestió dels llibres de text.

Per tal de comprar-los o llogar-los podeu escollir una d’aquestes dues opcions. 

  • Compra o lloguer a través de l’empresa IDDINK, amb qui l’AFA té signat un contracte per facilitar la reutilització de llibres al centre. Aquest sistema és còmode, fàcil i econòmic per vosaltres i contribueix alhora a la protecció del medi ambient. La quota de l’AFA es paga a través de la mateixa plataforma en el mateix tràmit que la compra dels llibres. En cas de tenir dos o més fills escolaritzats al centre, l’import de la quota pagat de més es retornarà automàticament al mateix compte corrent on s’ha fet el càrrec dels llibres passades tres setmanes des de la data en què es faci la compra. Pensem que és una millora important respecte el curs anterior, ja que s’agilitzarà molt la gestió. 
  • Compra a través de qualsevol altra via. Les famílies que optin per aquesta opció caldrà que ingressin l’import de la quota de l’AFA al següent número de compte corrent (ES09 0182 8765 5702 0002 4028) i que enviïn el resguard de pagament a l’adreça electrònica ampasesdecalldetenes@gmail.com.

Com veureu, totes dues opcions impliquen el pagament de la quota de l’AFA perquè el vostre fill/a tingui tots els materials i comenci el curs escolar amb normalitat. Així, no es lliurarà la clau de l’armariet a cap alumne que no hagi pagat la quota.  

L’import de la quota de l’AFA pel curs 2020-2021 és el següent: 

  • Per una família amb un fill escolaritzat serà de 30,00€, amb dos fills serà de 40,00€ i amb tres de 50,00€.

 

Per a qualsevol aclariment, no quedeu de contactar-nos (ampasesdecalldetenes@gmail.com).