Centre Formador

L’Institut Les Margues ha estat seleccionat per ser Centre formador d’estudiants en pràctiques de Màster de professorat.

El Departament d’Educació considera fonamental que els futurs mestres i professors facin les pràctiques en centres educatius sostinguts amb fons públics, per tal que puguin assolir les competències necessàries per exercir una docència de qualitat. L’organització de les pràctiques en centres formadors permet la simultaneïtat entre la teoria i la pràctica, i facilita l’acompanyament professional des de la universitat i des del centre educatiu.

Aquestes pràctiques es realitzen en el marc de convenis de col·laboració entre el Departament d’Educació i les universitats.

Per aquest motiu, el Departament d’acord amb l’Ordre ENS/237/2017 estableix el procediment per a la selecció i acreditació de centres educatius sostinguts amb fons públics com a centres formadors de les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris i d’altres institucions formadores, i regula el desenvolupament de les pràctiques als centres formadors.