Convocatòria d’incidències

La convocatòria d’incidències està reservada únicament a les persones inscrites a la prova que, per causes de força major alienes a la seva voluntat, no hagin pogut presentar-se a la convocatòria ordinària.
Aquestes causes han de ser acreditades convenientment abans del dia 29 de juny no més tard de les 12.00 h.
La persona aspirant, o els progenitors o tutor si és menor d’edat, ha de sol·licitar al secretari de la CA mitjançant correu electrònic adreçat a institut@ins.car.edu que se la inclogui a la convocatòria d’incidències.

No es consideren causes de força major:

a) La manca de pagament de la taxa en els terminis establerts a la Resolució.
b) Els retards no justificats en la presentació a la prova.
c) L’equivocació de centre per a fer la prova

La llista d’admesos i exclosos es publicarà no més tard del 30 de juny de 2020.
La prova serà el 2 de juliol de 2020.  Oportunament se’n comunicarà lloc i hora.