Atletisme

Atletisme

Els ensenyaments esportius de la modalitat d’Atletisme segueixen el currículum LOE i s’estructuren en dos graus, mitjà i superior.

El grau mitjà (codi: TEGM AT01) s’estructura en dos cicles:

– El cicle inicial d’Atletisme capacita per dinamitzar, instruir, dirigir i concretar la iniciació en l’atletisme, i per organitzar, acompanyar i tutelar els atletes i usuaris en la participació d’activitats, competicions i esdeveniments propis d’aquest nivell, d’acord amb les directrius que s’estableixen en la programació de referència, les mesures de seguretat i el nivell òptim de qualitat per permetre la satisfacció dels atletes en l’activitat. Té una durada de 430 hores. Si se supera el curs, s’obté el certificat de cicle inicial d’Atletisme.

– El cicle final capacita per adaptar, dirigir i dinamitzar l’entrenament bàsic i el  perfeccionament tècnic en l’etapa de tecnificació esportiva en l’atletisme; organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes i usuaris en la participació d’activitats, competicions i esdeveniments; gestionar els recursos materials necessaris i coordinar les activitats dels tècnics al seu càrrec, i organitzar les activitats, competicions i esdeveniments dels nivells d’iniciació esportiva, garantint la seguretat dels usuaris d’activitats atlètiques, d’acord amb les directrius que s’estableixen en la programació de referència i amb el nivell òptim de qualitat per permetre la satisfacció dels atletes  participants en l’activitat. Té una durada de 575 hores. Si se supera el curs, s’obté el títol de Tècnic esportiu o tècnica esportiva en Atletisme.

El grau superior (codi: TEGS ATA0) capacita per programar, dirigir i coordinar l’entrenament esportiu d’atletes i equips d’atletes en competicions de nivell mitjà i alt; permeten coordinar els recursos humans i materials en l’activitat d’atletisme i dirigir escoles d’atletisme. Té una durada de 795 hores, distribuïdes en un curs acadèmic. Si se supera el curs, s’obté el títol de Tècnic esportiu o tècnica esportiva superior en Atletisme.

Per accedir al primer nivell els requisits són els explicats en la Informació general.

Per accedir al segon nivell cal haver aprovat TOT el primer nivell de l’especialitat i no cal superar cap prova específica.

Per accedir al tercer nivell, els requisits que cal complir estan descrits en la Informació general.

 

Continguts:

Els continguts s’organitzen en mòduls, que es distribueixen en dos blocs: el bloc comú, format per mòduls que constitueixen les bases científiques i psicopedagògiques necessàries per a l’inici, l’adaptació i el perfeccionament de l’especialitat, tots relacionats amb l’entorn social; el bloc específic, format per mòduls relacionats amb els coneixements de caràcter científic, tècnic i pràctic corresponents a la modalitat, disciplina o especialitat esportiva. Dins d’aquest bloc específic es cursa la formació en centres de treball, entitats i empreses de l’àmbit de l’activitat física i l’esport que ofereixen activitats relacionades amb l’atletisme per tal de poder aplicar els coneixements i les destreses adquirits.

Cicle inicial (430 hores)

– Prova específica  (120 hores)

– Mòduls bloc comú (80 hores):

 • Bases del Comportament Esportiu (30 hores)
 • Primers Auxilis (30 hores)
 • Activitat Física Adaptada i Discapacitat (10 hores)
 • Organització Esportiva (10 hores)

– Mòduls bloc específic (230 hores):

 • Metodologia de l’Ensenyament de l’Atletisme (100 hores)
 • Organització d’Activitats d’Iniciació en l’Atletisme (15 hores)
 • Formació Pràctica (115 hores)

 

Cicle final (575 hores)

– Mòduls bloc comú (180 hores):

 • Bases de l’Aprenentatge Esportiu (60 hores)
 • Bases de l’Entrenament Esportiu  (70 hores)
 • Esport Adaptat i Discapacitat (20 hores)
 • Organització i Legislació Esportiva (20 hores)
 • Gènere i Esport (10 hores)

– Mòduls bloc específic (395 hores):

 • Perfeccionament Tècnic en Curses i Marxes (50 hores)
 • Perfeccionament Tècnic en Salts (45 hores)
 • Perfeccionament Tècnic en Llançaments i Proves Combinades  (55 hores)
 • Reglament (15 hores)
 • Entrenament Condicional en l’Atletisme (40 hores)
 • Organització de l’Atletisme (20 hores)
 • Atletisme Adaptat (20 hores)
 • Formació Pràctica (150 hores)

Més informació del currículum 

 

Grau superior (795 hores)

– Mòduls bloc comú (220 hores):

 • Factors Fisiològics de l’Alt Rendiment (70 hores)
 • Factors Psicosocials de l’Alt Rendiment (50 hores)
 • Formació de Formadors Esportius (50 hores)
 • Organització i Gestió Aplicada a l’Alt Rendiment (50 hores)

– Mòduls bloc específic (575 hores):

 • Tècnica i Entrenament en Velocitat, Relleus i Tanques (40 hores)
 • Tècnica i Entrenament en Mig Fons, Fons i Obstacles (40 hores)
 • Tècnica i Entrenament en Llançament i Proves Combinades (95 hores)
 • Tècnica i Entrenament en Salts (60 hores)
 • Planificació Tècnica i Condicional en l’Atletisme (60 hores)
 • Organització i Gestió en l’Atletisme (30 hores)
 • Projecte (60 hores)
 • Formació Pràctica (190 hores)

Més informació del currículum 

 

Prova específica d’accés:

És imprescindible per poder-se matricular en el primer nivell.

 

Preus: